Základní škola Velehrad

24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > OP JAK Šablony 1

OP JAK Šablony 1,

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002052

 EU+MŠMT Barevné RGB.jpg

 

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti
založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.
Operační program Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) vychází z dokumentů definujících národní politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje a navazuje na úspěšný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“). Zkušenosti z OP VVV, jím podpořené oblasti a vytvořené mechanismy jsou základem navazujícího OP JAK, který dále prohloubí a posílí pozitivní dopady již realizovaných intervencí a změn v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje.
Modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy (tj. od předškolního vzdělávání po terciární a další vzdělávání), jsou spolu se zajištěním spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížením segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitního života a dlouhodobé uplatnitelnosti jednotlivce ve společnosti a na trhu práce. Cílem vzdělávání v následující dekádě musí být jedinec vybavený základními znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti. Neopominutelnou součástí jeho vzdělání, a to ať už ve vzdělávání počátečním, tak i ve vzdělávání dalším, je v tomto ohledu i vzdělávání občanské

 

VELEHRAD_Šablony_OP JAK_2022

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl projektu:

je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí budoucí směřování a to:

  1. Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením – 97,93%
  2. Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy – 2,07%