Základní škola Velehrad

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja
Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna

Školní jídelna

 

Vnitřní - provozní řád školní jídelny 

 

     1.  Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování pro žáky a pracovníky základní školy, děti mateřské školy a pracovníky mateřské školy, lesní mateřskou školu a cizí strávníky.

 

     2Vnitřní řád je zpracován a vydáván v souladu s následujícími právními předpisy: 

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání, ve znění pozdějších změn,
 • nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin,
 • vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších změn,
 • vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby                                             a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu         a vzdělávání dětí a mladistvých,
 • vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě příspěvkových organizacích

     3. Školní jídelna zajišťuje stravu pro: 

 • děti mateřské školy - přesnídávka, oběd, svačina a pitný režim
 • žáky základní školy - oběd a pitný režim během dne
 • lesní mateřskou školu Clavicula Modrá - oběd a odpolední svačinu
 • cizí strávníky do jídlonosičů – oběd, který je určen k přímé spotřebě bez skladování... 

     4. Provoz školní jídelny 

 

            Doba výdeje žáci ZŠ, zaměstnanci ZŠ

11.25 hod – 13.30 hod.

            Cizí strávníci stravující se ve ŠJ

11.30 hod -  12.15 hod

            Doba výdeje pro cizí  (do jídlonosičů)

11.00 hod  - 11.30 hod.

 

     5. Přihlášení k odebírání stravy

Pro odebírání stravy ze školní jídelny je strávník nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte povinen vyplnit přihlášku ke stravování, kterou si může stáhnout na stránkách naší školy: www.zsvelehrad.cz, případně o ni požádat v MŠ nebo ZŠ, kde se stravuje. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý školní rok. 

Každý strávník je povinen pořídit si oproti kauci identifikační čip. Kauce za vydaný čip bude strávníkovi vrácena oproti vydanému čipu nejpozději v den ukončení školní docházky, tj. do 31. srpna daného roku. V případě, že je stravování ukončeno z jiných důvodů, lze čip vrátit nejpozději do 2 měsíců po ukončení stravování.

Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je  povinen strávník nebo zákonný zástupce doručit do školní jídelny písemné prohlášení o ukončení stravování.

          Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou

           cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

           Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla

           nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou   

           bezkontaktního výdeje ze dveří u zadního vstupu (tělocvičny), v době  od 11:00h do 11:20h.

 

     6. Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Strávník si objednává stravu sám: 

 • pomocí internetu na webu www.strava.cz - nejpozději den předem do 11:00 hodin, oběd číslo 2 lze nahlásit pouze dva dny předem.
 • e-mailem na kuchyn@zsvelehrad.cz - nejpozději den předem do 11:00 hodin
 • telefonicky na mobil: 720 258 876 (školní mobil) - nejpozději den předem do 11:00 hodin

Pokud si stravu odhlašuje nebo přihlašuje na první den po víkendu (pondělí), musí ji odhlásit nebo přihlásit již v pátek – nejpozději do 11:00 hodin.  Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu. Je nutné na kartě strávníka na serveru www.strava.cz  řádně překontrolovat, zda je strava odhlášená. 

 

V případě nemoci je rodič povinen žáka z obědu ohlásit. Pokud tak rodič  neučiní, bude povinen uhradit plnou cenu obědů, tj. cena potravin (32,- Kč, 34,- Kč nebo 35,- Kč), mzdové a ostatní náklady 40 Kč a režijní náklady 8 Kč.  Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat oběd do jídlonosiče. Jídlo je určeno k přímé spotřebě bez skladování.

 

     7. Provoz ve školní jídelně:

 • Výdej stravy žákům ZŠ 11:25 - 13:30 hod
 • Žáci přicházejí do jídelny halou za dozoru vyučujícího, který předá žáky učiteli konajícímu dozor v jídelně.
 • Strávníci v jídelně dodržují pravidla stolování a slušného chování.
 • Při výdeji oběda se strávník identifikuje čipem u terminálu výdejního pultu v jídelně a tím poskytne informaci kuchařce u výdeje, zda má na příslušný den oběd objednán.
 • Každý strávník je povinen denně nosit čip k výdeji oběda.
 • Zapomene-li strávník čip, nahlásí tuto skutečnost v kanceláři školní jídelny, aby mu  mohl být oběd následně vydán.
 • V případě ztráty si zakoupí čip nový. Každou ztrátu je nutné ihned nahlásit   v kanceláři školní jídelny. Strávník se tak chrání před zneužitím svého ztraceného čipu.
 • Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících žáků.
 • Dojde-li k znečištění podlahy, zabezpečí úklid, aby nedošlo k úrazu.
 • Dojde-li k opaření strávníků, ohlásí dozírající učitel úraz vedoucí školní jídelny, která mu poskytne  první pomoc a provede zápis v knize úrazů u asistentky školy.
 • Problémy nebo připomínky k pokrmům strávníci hlásí vedoucí školní jídelny.

      8. Hodnota obědů

Hodnota obědů pro žáky školy je dotována ze státního rozpočtu (mzdy) a zřizovatelem (režijní náklady). Žáci hradí pouze hodnotu potravin. Z tohoto důvodu je nárok na školní stravování v souladu s § 122 odst. 2 školského zákona vázán na pobyt žáků ve škole. V případě nemoci nemůže tedy žák odebírat stravu (výjimkou je první den nemoci). Pokud mají rodiče zájem, aby škola i v době nemoci dětem stravování poskytovala (do jídlonosičů), nejedná se o školní stravování, ale o jinou stravovací službu vykonávanou školou, tzn. za plnou nedotovanou cenu. 

     9. Ceny platné od 1. 3. 2023 

MŠ strávníci do 6 let

 

přesnídávka

14,-- Kč

oběd

28,-- Kč

svačina

12,-- Kč

 

MŠ strávníci 7 let 

přesnídávka

      16,-- Kč

oběd

      31,-- Kč

svačinka

      13,-- Kč

 

strávníci 7-10 let

oběd

   32,- Kč

strávníci 11-14 let

oběd

   34,- Kč

strávníci 15 a více let

oběd

   35,- Kč

 

 

Lesní mateřská škola Modrá

  

  děti do 6 let         28,--Kč
  děti 7 leté          31,--Kč 


 

  

Cizí strávníci    120,--Kč
Zaměstnanci MŠ    120,--Kč

 

   

     10. Úplata za školní stravování  

 

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Žáci mají nárok na odebrání jednoho obědu denně, v průběhu školního roku a v době přítomnosti ve škole.

Žák je povinný stravovat se v prostorách školní jídelny.

Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci již nelze považovat za pobyt žáka ve škole a je nutné stravu odhlásit.

Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku.

 

    11.  Způsob platby stravného

 • hotově – platí se předem, nejpozději do 5. dne v měsíci, jinak bude strávník zablokován. Strava odhlášena po uhrazení stravného je odpočítána v následujícím měsíci. Platba stravy v době 7:30 – 12:30 hod.
 • inkasem z účtu u peněžního ústavu - provádí se následující měsíc za skutečně odebrané obědy        k 15. v měsíci. V případě, že platba nebude uskutečněna, bude strávník upozorněn na nedoplatek, který je povinen ihned uhradit, a to na účet 115-7240240267/0100, variabilní symbol udávejte identifikační číslo Vašeho dítěte, popř. příjmení a jméno, jinak mu budou obědy odhlášeny. 
 • srážkou ze mzdy - zaměstnanci základní školy

 Nebude-li strava uhrazena v daném termínu, obědy žáka budou následující měsíc odhlášeny.

 

     12.  Závěrečná ustanovení

 • Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
 • S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni na webových stránkách základní školy - školní jídelny, na nástěnce školní jídelny.
 • Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny ředitelky školní jídelny a příslušného dozoru.
 • Součástí vnitřního řádu jsou přílohy:
 1. a) informování o alergenech ve stravovacích provozech
 2. b) výživové normy pro školní stravování

Tento vnitřní-provozní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 3. 2023.

 Přílohy:

 a) informování o alergenech ve stravovacích provozech

 

INFORMOVÁNÍ O ALERGENECH VE STRAVOVACÍCH PROVOZECH

Od 13. 12. 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 článek 21, ČR -  Vyhláška 113/2005 Sb. o poskytování informací o potravinách  spotřebitelům. Toto nařízení přináší stravovacím provozům povinnost  informovat zákazníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů) ve školní jídelně.

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až anafylaktickému šoku.

Alergeny se rozumí potraviny uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011.

Seznam viz níže.

 EU specifikovalo 14  hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Školní stravování zajišťuje stravování dětí a žáků podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků.

Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech budou uvedeny přímo v jídelním lístku

pod čísly. Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici u vedoucí jídelny.

Na základě osobního vyžádání budou informace o alergenech nabízených v pokrmech (nápojích) sděleny písemně.

 

image1.jpeg

b) výživové normy pro školní stravování

 

Výživové normy pro školní stravování - příloha č. 1. k Vyhlášce č.107/2005 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Výživové normy pro školní stravovaní

Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, uvedeno v hodnotách "jak nakoupeno".

 

Věková skupina strávníku, hlavní a doplňková jídla

Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den

Maso

Ryby

Mléko tekuté

Mléčné výr.

Tuky volné

Cukr volný

Zelenina celkem

Ovoce celkem

Brambory

Luštěniny

3-6 r. přesnídávka, oběd, svačina

55

10

300

31

17

20

110

110

90

10

7-10 r. oběd

64

10

55

19

12

13

85

65

140

10

11-14 r. oběd

70

10

70

17

15

16

90

80

160

10

15-18 r. oběd

75

10

100

9

17

16

100

90

170

10

celodenní stravování

3-6 r.

114

20

450

60

25

40

190

180

150

15

7-10 r.

149

30

250

70

35

55

215

170

300

30

11-14 r.

159

30

300

85

36

65

215

210

350

30

15-18 r.

163

20

300

85

35

50

250

240

300

20

 

Druh a množství vybraných druhů potravin v g na strávníka a den pro laktoovovegetariánskou výživu

 

Vejce

Mléko tekuté

Mléčné výr.

Tuky volné

Cukr volný

Zelenina celkem

Ovoce celkem

Brambory

Luštěniny

3-6 r. přesnídávka,oběd,svačina

15

350

75

12

20

130

115

90

20

7-10 r. oběd

15

250

45

12

12

92

70

140

15

11-14 r. oběd

15

250

45

12

15

104

80

160

15

15-18 r. oběd

15

250

45

12

13

114

90

160

15

15-18 r. celodenní stravování

25

400

210

35

40

370

290

250

30

  

 1. Průměrná spotřeba potravin je vypočtena ze základního sortimentu potravin tak, aby bylo zajištěno dosažení příslušných výživových norem. Je uvedena v hodnotách "jak nakoupeno" a je do ní proto zahrnut i přirozený odpad čištěním a dalším zpracováním. Z celkové denní výživové dávky se počítá v průměru 18% na snídani, 15% na přesnídávku, 35% na oběd, 10% na odpolední svačinu a 22% na večeři.
 2. Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí + - 25 % s výjimkou tuků a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí přibližně 1 : 1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného původu.
 3. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Při propočtu průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobí koeficientem 1,42. U sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg).
 4. Součástí jídel je vždy nápoj a k dosažení žádoucích hodnot vitamínu C je nutno zařazovat do jídelníčku nápoje, kompoty a zeleninové saláty s přídavkem vitamínu C.
 5. Laktovovegetariánskou výživu lze uplatnit v případě, že s tím souhlasí všichni zákonní zástupci nezletilých strávníků nebo zletilí strávníci, nebo u provozovatelů stravovacích služeb, kde lze uplatnit podávání jídel na výběr. Průměrnou spotřebu potravin lze doplnit drůbežím a rybím masem.
 6. Souhlasí-li zákonný zástupce strávníka nebo zletilý strávník, lze strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec zvýšit celkovou denní výživovou dávku s přihlédnutím k charakteru tělesné činnosti až o 30 %. Další zvýšení je možné pouze na doporučení lékaře.

  

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4