Základní škola Velehrad

24. 6. Jan

Zítra: Ivan
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy, viz školský zákon níže.

Byli bychom rádi, kdybyste neváhali obracet se na nás s radostmi i starostmi, které nám i dětem škola přináší.

předseda školské rady Ing. Tomáš Valer

 

Pro případné podněty, dotazy, návrhy nebo stížnosti rodičů zřídili zástupci rodičů při školské radě kontaktní email, na který můžou rodiče v případě zájmu psát: skolskarada.zsvelehrad@gmail.com. Tento email je přístupný všem třem zástupcům rodičů ve školské radě. Samozřejmě se na zástupce rodičů můžete obracet i osobně.

 

Členové školské rady zvoleni 17. 6. 2021

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče):

  • Ing. Tomáš Valer
  • Ing. Veronika Maňásková
  • Marie Úrichová

Za pedagogické pracovníky školy:

  • Mgr. Antonín Ťuhýček
  • Mgr. David Škrášek
  • Mgr. Jiří Sukaný

Za zřizovatele:

  • Jitka Točková
  • Mgr. Aleš Mergental
  • Miroslav Kovářík

 

 

Zápisy z jednání školské rady:

 

Zápis z jednání 4. 6. 2024
zapis_skolska_rada_ 2024_06_04.pdf

Zápis z jednání 10. 10. 2023
zapis_skolska_rada_ 2023_10_10.pdf

Zápis z jednání 20. 06. 2023

zapis_skolska_rada_ 2023_06_20.pdf

Zápis z jednání 20. 09. 2022

zapis skolska rada 2022_09_20.pdf

Zápis z jednání 14. 06. 2022

zapis skolska rada 2022_06_14.pdf

Zápis z jednání 29. 03. 2022

zapis skolska rada 2022_03_29.pdf

Zápis z jednání 30. 11. 2021

zapis skolska rada 2021 30 11.pdf

Zápis z jednání 4. 10. 2021

zapis skolska rada 2021 4 10.pdf

Zápis z jednání 28. 6. 2021

zapis skolska rada 2021 28 06.pdf

Zápis z jednání 29. 9. 2020

zapis skolska rada 2020 29 09.pdf

Zápis z jednání 4. 5. 2020

zapis skolska rada 2020 04 05.pdf

Zápis z jednání 24. 9. 2019

zapis skolska rada 2019 24 09.pdf

Zápis z jednání 29. 5. 2019

zapis skolska rada 2019 29 05.pdf

Zápis z jednání 6. 12. 2018

zapis skolska rada 2018 06 12.pdf

Zápis z jednání 20. 11. 2018

zapis skolska rada 2018 20 11.pdf

Zápis z jednání 1. 10. 2018

zapis školská rada 2018 10 01.pdf

Zápis z jednání 29. 5. 2018

zapis skolska rada 2018 29 05.pdf

Zápis z jednání 4. 12. 2017

zapis_skolska_rada_2017_12_04.pdf

Zápis z jednání 12. 10. 2017

zapis_skolska_rada_2017_10_12.pdf

Zápis z jednání 30. 8. 2017

zapis_skolska_rada_2017_08_30.pdf

Zápis z jednání 25. 5. 2017

zapis_skolska_rada_2017_25_05.pdf

Zápis z jednání 23. 2. 2017

zapis_skolska_rada_2017_02_23.pdf

Zápis z jednání 24. 11. 2016

zapis_skolska_rada_2016_11_24.pdf

Zápis z jednání 6. 10. 2016

zapis_skolska_rada_2016_10_06.pdf

Zápis z jednání 9. 6. 2016

zapis_skolska_rada_2016_06_09.pdf

Zápis z jednání 21. 4. 2016

zapis_skolska_rada_2016_04_21.pdf

Zápis z jednání 7. 1. 2016

zapis_skolska_rada_2016_01_07.pdf

Zápis z jednání 5. 11. 2015

zapis_skolska_rada_2015_11_05.pdf

Zápis z jednání 17. 9. 2015

zapis_skolska_rada_2015_09_17.pdf

Zápis z jednání 18. 6. 2015

zapis_skolska_rada_2015_06_18.pdf

Zápis z jednání 14. 5. 2015

zapis_skolska_rada_2015_05_14.pdf

Zápis z jednání 5. 2. 2015

zapis_skolska_rada_2015_02_05.pdf

Zápis z jednání 2. 12. 2014

zapis_skolska_rada_2014_12_02.pdf

 

Jednací řád školské rady při ZŠ Velehrad .pdf

Akční plán

SWOT analýza

 

Část školského zákona týkající se školské rady:

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168

 (1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Škola v přírodě - Rusava Jestřabí 2024
28
Škola v přírodě - Rusava Jestřabí 2024
29
Škola v přírodě - Rusava Jestřabí 2024
30
Škola v přírodě - Rusava Jestřabí 2024
31
Škola v přírodě - Rusava Jestřabí 2024
1 2
3 4 5 6 7
Volby do Školské rady 2024
8
Volby do Školské rady 2024
9
Volby do Školské rady 2024
Erasmus+ ve Slovinsku
10
Volby do Školské rady 2024
Volby do školské rady - výsledky
Erasmus+ ve Slovinsku
11
Erasmus+ ve Slovinsku
12
Erasmus+ ve Slovinsku
13
Erasmus+ ve Slovinsku
14
Erasmus+ ve Slovinsku
15 16
17 18
Prvňáci byli pasováni na čtenáře!
19 20 21 22 23
Varhanní koncert
24 25 26 27 28 29 30