Základní škola Velehrad

Fulltextové vyhledávání

26. 7. Anna

Zítra: Věroslav
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výuka > 2. třída

2. třída

Úterý 15. 6. 

Uč. str. 76 a 77. Učíme se zapsat větné vzorce souvětí. Nejprve vždy podtrhneme slovesa vlnovkou a určíme, z kolika vět se souvětí skládá. Barevně zakroužkujeme spojovací výraz, zjistíme, zda se zde píše čárka a jaké je na konci větného celku znaménko. POZOR, Spojka může stát i na začátku větného celku. 

Na str. 77 ve žlutém rámečku si vyzkoušej, zda zvládneš zapsat větný vzorec k uvedeným souvětím.

M Písemná práce (Písemnou práci nechej doma podepsat rodičům a přines zpět do školy). 

Pozor, ve středu písemná práce z JČ. Procvič si psaní i, y, í, ý po tvrdých a měkkých souhláskách, dále psaní ú, ů a velkých písmen. Zopakuj si zdůvodňování párových souhlásek, slovní druhy a zvláštní pozornost věnuj podstatným jménům, slovesům a předložkám. Tyto slovní druhy bys měl umět najít ve větě. Ověř si, zda poznáš synonyma, slova nadřazená a podřazená. Součástí písemné práce je i diktát.

 

Pondělí 14. 6.

Uč. str. 76 Přečti si úvodní text. Probíráme nové učivo o větě jednoduché a souvětí. Ve větě jednoduché je vždy jen jedno sloveso (podtrhujeme vlnovkou), v souvětí jsou dvě nebo více sloves. Značíme zkratkou VJ, S.

Do školního sešitu opiš první větu z úvodního textu, vlnovkou vyznač sloveso a za větu napiš zkratku VJ. Pak opiš druhý větný celek, opět vyznač vlnovkou slovesa. Napiš za větu zkratku S.

Pamatuj ! VJ jedno sloveso, S dvě nebo více sloves.

M str. 28 cv. 4, 5, 6.

G Narýsuj do sešitu. Úloha 1. Narýsuj úsečku AB dlouhou 48 mm. Měř přesně. Pak zapiš 48 mm=     cm.

Úloha 2. Narýsuj úsečku MN dlouhou 52 mm. Převeď na cm a mm.

Úloha 3. Narýsuj přímky a, b. Které mají společný bod P. Společný bod zvýrazni barevně.

PRV str. 77 a 72 dokončit.

JA písemná práce (opakuj slovní zásobu z lekce 7).

 

V úterý 15. 6. písemná práce z M. Procvičuj sudá a lichá čísla, +, - do 100, i písemně (s přechodem přes desítku). Počítání se závorkou, násobilku.

 

Pátek 11. 6.

PS str. 83 celá

M PS6 str. 28 cv. 1, 2

PRV str. 79 celá

Na pondělí 14. 6. si zopakuj slovní zásobu z lekce 7, budeme psát písemnou práci.

 

Středa 19. 5.

Procvičuj slovní druhy, budeme psát pětiminutovku. Použij sešit se včerejší domácí úlohou, vezmi pastelku a vyznač v ní všechna podstatná jména. Nezapomeň si ukazovat.

M Do školního sešitu napiš dest příkladů na počítání se závorkami. Vymysli a napiš jednu slovní úlohu na násobilku 5. Nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď.

DÚ počítáme zpaměti sloupec 28 a 55.

Čítanka str. 98 (nacvičit čtení textu O špinavých Rudolfových uších). Přemýšlej, jak mohl příběh o Rudolfovi dopadnout, jaké následky měla jeho nedbalost?

 

Úterý 17. 5.

Procvičuj slovní druhy, jejich řazení. Napiš si diktát. (krátká procházka, mráz za okny, hustý les, krásný obraz, malá Zuzka, železný řetěz, ukřičená Terezka, těžký pařez, tichý Gustav, jiskra v ohni).

Uč. str. 71. Začínáme nový slovní druh - předložky. Tato slova sama o sobě nic neznamenají. Nejčastěji se pojí k podstatnému jménu. Píšeme je odděleně, ale při čtení je plynule spojujeme.

DÚ uč. str. 71 cv. 3 přepiš do sešitu.

Písanka str. 27 dopsat stranu.

M PS str. 8 cv. 3 doplň tabulku, nahlas si říkej příklady.

Cv. 4 Vyber si modrý nebo fialový sloupec, přepiš do sešitu a vypočítej. Dílčí výsledky si můžeš nadepsat nad závorku.

PS str. 8 cv. 7 (modré příklady)

Nezapomeň procvičovat rozklady čísel, počítání přes desítku.

Počítáme zpaměti sloupec 27, 54.

 

Pátek 14. 5.

Procvičuj slova nadřazená a podřazená, a také antonyma. PS str. 74 cv. 10.

Medvěd str. 35 dopiš poslední sloupec, přines ke kontrole.

Písanka str. 27 (6 řádků).

 M PS str. 7 cv. 8, proveď písemné sčítání a odčítání. Stále procvičuj, bude další desetiminutovka. Cv. 4, 5 zapisuj do školního sešitu. Nezapomeň, že slovní úloha musí mít zápis, výpočet, odpověď a zkoušku (opačným postupem).

PRV str. 58, 59.

 

Čtvrtek 13.5.

Uč. str. 70 cv. 7 přepiš do sešitu. Doplňuj vhodná slovesa, dokonči za domácí úkol.

M PS str. 7 cv. 1, 3.

Počítáme zpaměti sloupec 26, 53.

M-G PS 6 str. 21 Připomeň si jednotky délky, zatím známe cm. Nyní se seznámíme s milimetry mm.  1cm = 10 mm. Pokus se vyřešit za pomoci pravítka cv. 2. Pak pracuj ve cv. 1, pojmenuj strany a vrcholy geometrických útvarů, připiš kolik cm strany měří.

Písanka str. 26 dokončit.

 

Středa 12. 5.

Do školního sešitu napiš diktát. (Čítanku obalte do tvrdých obalů. Služba rozdá školní sešity, Nedívej se pořád na hodinky. Bolí mě obě oči. Chléb si ukrojím ostrým nožíkem. Potůček přejdi po lávce.).

V uč. str. 70 pracuj ústně se cvičením 5. Pokus se ukazovat na podstatná jména, urči, která slova jsou slovesa.

M PS str. 7 cv. 2, první dva sloupce zapiš pod sebe do školního sešitu a vypočítej.

Str. 6 cv. 5, vypočítej pouze příklady na dělení 5. Pokud je potřeba doplnit dělenec, musíš použít opačný postup.

DÚ str. 6 cv. 6 první dva sloupce. Přepiš do sešitu a vypočítej.

Pozor, zítra píšeme opět desetiminutovku na písemné sčítání a odčítání s přechodem desítky.

Vypracuj další pracovní list k celoroční hře (č. 22) a přines do školy.

VV Pusť si návod na dnešní výtvarnou činnost. Nakresli rostlinu černého bezu, použij tempery.

https://cz.pinterest.com/pin/625437467001013602/

bez černý.docx

 

 

Úterý 11. 5.

Procvičujeme nový slovní druh, SLOVESA. V uč. str. 69 cv. 1, piš do sešitu.

DÚ uč. str. 69 cv. 3, tvoř věty a piš do sešitu.

Písanka str. 26 (6 řádků).

M desetiminutovka (písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku). Ve čtvrtek píseme další desetiminutovku na stejné učivo!

PS str. 6 společná kontrola cvičení 2 str. 6 (pouze násobilka 5).

 

 

Pondělí 10. 5. 

JČ Seznam se s dalším slovním druhem: Slovesa - říkají, co osoby, zvířata nebo věci dělají nebo co se s nimi děje. Zkoušej na tabulku.

M Procvičuj násobilku 1, 10, 5. Zkoušej vyvozovat dělení 5.

PS str. 6 cv. 1. Ze cvičení 2 vypracuj pouze část s násobky 5.

PRV PS str. 52 

JA PS str. 48 (bez posledního cvičení), str. 49 (nalep správné nálepky).

 

Na týden 10. - 14. 5. si pečlivě procvič písemné sčítání a odčítání (pod sebou) s přechodem přes desítku. Budeme psát desetiminutovku.

 

Pátek 7. 5.

PS str. 74 cv. 8, 9.

Uč. str. 114 cv. 3 přepiš do sešitu.

Medvěd str. 34 pravý sloupec.

Procvič si řazení slovních druhů:

https://learningapps.org/display?v=p29btgkyj20

Písanka str. 25 (dokončit).

A nyní tě čeká zase něco nového.Viděl jsi někdy televizní soutěž Chcete být milionářem? Nyní si můžeš vyzkoušet její variantu pro děti ...

Dej pozor na to, abys správně přečetl a porozuměl otázce. Nic neuspěchej. V případě chybné odpovědi spadneš zase na začátek. (Zahraj si všechna kola a na konci nezapomeň splnit úkol). Mnoho štěstí!

https://learningapps.org/display?v=p2tkt39ek21

M str. 4 cv. 5, 7.

Procvič si na tabulce násobilku 1 a 10. Zapisuj příklady na násobení a vedle proveď záměnu činitelů.

PS str. 4 cv. 9. Tuto slovní úlohu si zapiš do školního sešitu. (1 vstupenka ...5 Kč, 6 vstupenek ...?, Celkem...?, dále zapiš výpočet a odpověď).

PRV str. 57 Připomeň si stavbu těla ptáků. (Tělo má tvar uzpůsobený k letu, pokryto peřím, horní končetiny jsou přeměněny v křídla, klade vejce, zobák je uzpůsobený k přijímání potravy). Vzpomeň na to, jaký druh potravy ptáci přijímají. (masožraví - dravci, semenožraví, hmyzožraví). Víš, jak se nazývá skupina ptáků, kteří u nás žijí celý rok a jak říkáme těm, kteří na zimu odlétají? (stálí a stěhovaví - tažní).

 

Čtvrtek 6. 5.

UČ str. 114 cv. 2. Připomeň si, co víš o psaní velkých písmen. Cvičení přepiš do sešitu psacím písmem.

PS str. 73 cv. 6. Procvič si slova nadřazená a podřazená (najdeš v uč. str. 27). Piš na tabulku a procvičuj, např. tři slova podřazená k pohádkovým postavám, zelenině. I opačně ... Urči nadřazené slovo ke slovům dědeček, teta, bratranec, ...

Medvěd str. 34 levý sloupec.

M Procvičuj násobilku 1, 10, 5. PS str. 4, cv. 1, 2, 4. Cvičení 3 zapisuj do školního sešitu (1 čokoláda 1x5=5, 3 čokolády 3x5=15, ...).

DÚ Počítáme zpaměti sloupec č. 25, 52.

M - G V následujícím dokumentu jsou připraveny úlohy, které vypracuj do školního sešitu na rýsování.

Geometrie 06052021.docx

JČ čtení

V následujícím odkazu je pro tebe připravena pohádka. Poslouchej pozorně. Pokus se doplnit slova z nabídky. Pošli fotku své práce s aplikací.

https://learningapps.org/display?v=pzo3owkft21

 

Středa 5. 5.

JČ PS str. 73 cv. 5. Splň všechny části úkolu.

UČ. str. 75 cv. 6 (Řešení tajenky si zapisuj na tabulku). Jistě sis všiml, že zde byla samá přirovnání (lidská vlastnost se přirovnává k vlastnosti nějaké věci, zvířete a pod). Pokus se vymyslet a napsat na tabulku podobné přirovnání o svém kamarádovi či sourozenci.

Také v bajkách se s podobnými přirovnáními setkáme. Vystupují zde zvířata, která mluví a chovají se jako lidé. Jsou jim přisuzovány lidské vlastnosti.

V následujícím odkazu se seznam se stručnou verzí bajky O lišce a vráně.

https://learningapps.org/display?v=ptikeqhij21 Pokus se příběh převyprávět svými slovy a popsat, jaké lidské vlastnosti měla liška a vrána.

Písanka str. 25 (6 řádků).

Medvěd str. 33 pravý sloupec.

DÚ PS str. 73 cv. 7

M PS str. 3 cv. 4, 5, 6. Dále procvičuj příklady na násobení a dělení v oboru násobilky 1, 10, 5. Pozor, umíme také násobit nulou.

VV Ve složce máš připravenou šablonu na kohoutka nebo slepičku. Nejdříve vezmi tvrdý papír (čtvrtku) a na okraje nalep připravené barevné proužky (střed čtvrtky zůstane bílý). Kohoutka nebo slepičku vybarvi pastelkou, vystřihni a tenkým černým fixem zaplň drobnými vzory. Nakonec kohoutka nebo slepičku nalep na připravený tvrdý papír (do bílého rámečku).

 

Úterý 4. 5.

Zopakuj si slovní druhy. Už bys je měl umět vyjmenovat, seřadit.

V následujících odkazech si to můžeš ověřit.

https://learningapps.org/display?v=pu6vetxvk21

https://learningapps.org/display?v=pxcj1t54k20

A zde ještě odkaz navíc (nepovinné).

https://learningapps.org/display?v=ptikeqhij21

Uč str. 68 cv. 3 Tvoř od uvedených slov podstatná jména, pomáhej si ukazovacími zájmeny TEN, TA, TO. Slova, která vytvoříš zapiš do sešitu.

PS str. 72 cv. 4. Opět využij ukazovacích zájmen. K procvičení můžeš využít také další odkaz.

https://learningapps.org/display?v=pj1z7bjoa20

M Vezmi si školní sešit do M a podívej se na postupné přičítání čísla 5. Ke každému příkladu na postupné sčítání zapiš příklad na násobení (Př: 5 + 0 = 5    1 x 5 = 5,   5 + 5 = 10   2 x 5 = 10).

PS str. 3 cv. 1, 2

Zde máš možnost, ověřit si své znalosti násobilky:

https://learningapps.org/display?v=pechg7qwk21

DÚ cv. 3 (Vypočítej pouze příklady na násobilku 1, 10, 5 a 0).

PRV str. 53.

Str. 56 je samostatný úkol. Pošli foto stránky, je na známku.

Úkoly na procvičení učiva PRV. (nepovinné)

https://learningapps.org/display?v=p71njtozk21 třídění odpadu

https://learningapps.org/display?v=p71njtozk21 třídění ovoce podle druhu plodu

https://learningapps.org/14920600 zelenina

https://learningapps.org/19532077 koňské dostihy, všeobecné znalosti z PRV

HV Máš -li chuť získat i známku z HV, vyřeš tajenku v následujícím odkazu. Řešení tajenky mi pošli na WhatsApp nebo Messenger. Získáš jedničku.

https://learningapps.org/display?v=p3kkvqf652 hudební nástroje

 

Pondělí 3. 5.

Procvičuj slovní druhy (1 - podstatná jména, 2 - přídavná jména, 3 - zájmena, ...)

PS str. 72 cv. 1 (k obrázkům piš i čísla slovních druhů), 2, 3.

Vyzkoušej si rozřazování podstatných jmen podle obsahu slov v aplikaci:

https://learningapps.org/display?v=p13reztek21

Medvěd str. 33 levý sloupec.

Písanka str. 24 dokončit.

DÚ PRV str. 69 celá.

M Procvičuj násobilku https://learningapps.org/display?v=ptajoqvi321

Počítáme zpaměti str. 6 sloupec 24, str. 13 sloupec 51.

Do sešitu MAT nakresli pětikorunu a zapiš si příklad 5 + 0 = 5. Přidej další pětikorunu a zapiš příklad 5 + 5 = 10. Pokračuj, dokud nevyskládáš 10 mincí (5 + 5 + 5 = 15; 5 + 5 + 5 + 5 = 20; ...). Potom si ukazuj a říkej: Jaké číslo je o 5 menší/větší než ...

JA Procvičuj slovní zásobu. Ptej se: What is number ...? Odpovídej: It is ... Ptej se Can you see ...? Odpovídej: Yes, I can. / No, I can´t. AJ 03052021 Procvičování slovní zásoby.docx

Seznam se s novou slovní zásobou AJ 03052021 poslech.docx a pracuj s poslechem 2-31 Happy House 1 Third Edition.mp3

PS str. 46

 

Pátek 30. 4.

Uč. str. 68 cv. 2. K uvedeným slovům přidávej podstatné jméno a zapisuj do sešitu. Pomáhej si ukazovacími zájmeny ten, ta, to. Procvičuj vyjmenovávání slovních druhů.

Dále si zvol svou oblíbenou postavu (z pohádky, filmu, kreslenou, ...) a popiš ji. Dodržuj osnovu (jméno, obličej, postava, vlastnosti, chování, záliby apod). Vzpoměň na popis osoby, zvířete a popisuj hlavní znaky.  Tento úkol je na známky.

Zde máš nápady tvých spolužáků.

Pohádkové postavy.docx

M PS str. 30 cv. 5 (pozor na pojmy o několik více - sčítáme, o několik méně - odčítáme, několikrát více - násobíme, několikrát méně - dělíme).

PRV str. 54 - 55.

 

Čtvrtek 29. 4.

Uč. str. 68 Postupně se seznamujeme se slovním druhem podstatná jména. Jsou to názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, činností a dějů. Pomáháme si tím, že ukazujeme TEN, TA, TO, TI, TY, TA. Piš podstatná jména na tabulku a ukazuj si na podstatná jména.

V prvním cvičení se pokus rozlišit, co je a není podstatné jméno.

Písanka str. 24 (3 řádky).

M PS str. 30 cv. 1, 3. Dále vyřeš příklady na násobení a dělení 10 (pracovní list).

V PL  č. 21 k celoroční hře dokonči zbývající úkoly. Pozor na písemné sčítání a odčítání.

DÚ Počítáme zpaměti sloupec 23, 50.

 

Středa 28. 4.

Do JČ pracovní napiš dnešní datum, přelož stránku na dva sloupce. Udělej nadpis SLOVNÍ DRUHY a přepiš z učebnice str. 67 žlutou tabulku.

Snaž se slovní druhy umět vyjmenovat.

Seznam se s podstatnými jmény (názvy osob, zvířat,...)

Písanka str. 23 (6 řádků), DÚ dokončit stránku.

M Do sešitu s opičkami opiš tyto příklady do dvou sloupců a vypočítej (na známky) (8x10, 10x1, 7x10, 10x3, 0x10, 100:10, 50:10, 90:10, 40:10, 60:10).

Postupně vyvozujeme násobky čísla 1. Nejprve procvič příklady (číslo o 1 větší než 2, číslo o 1 menší než 9 apod.). Dále namaluj na tabulku jednu korunu, postupně přidávej po jedné koruně a zapisuj příklady 1x1, 2x1, 3x1,.. Procvičuj násobky čísla 1. Pozor na násobení nulou. Cokoli násobíme nulou, rovná se vždy nula!

V pracovním listu Poznáváme přírodu č. 21 si pečlivě přečti text ve cvičení 2. Informace použij ve cvičení 3.

VV Namaluj vodovými barvami cokoli ze života A. C. Stojana. V následujícím dokumentu si o něm můžeš přečíst nejdůležitější informace.

Stojan.docx

 

Úterý 27. 4.

učebnice str. 67 Přečti si úryvek z deníku. Na tabulku vypiš všechna vlastní jména. Cv. 1/b, c. Cv. 2/a, b, d.

Písanka str. 22 dokončit.

M Procvičuj násobky 10. Seznámili jsme se se znaménkem děleno. Dělení je opačný postup k násobení. (Procvičuj násobení i dělení desítkou).

DÚ PS 7. díl str. 30 cv. 2 dokončit.

V pracovním listu k celoroční hře č. 21 vypracuj cv. 1.

 

Pondělí 26. 4.

M Postupně vyvozujeme násobky čísla 10. Nejprve procvič příklady (číslo o 10 větší než 20, číslo o 10 menší než 90 apod.). Dále namaluj na tabulku jednu desetikorunu, postupně přidávej po desítkách a zapisuj příklady 1x10, 2x10,... Pozor, seznámili jsme se s novým znaménkem krát. Násobky deseti si zkus zapamatovat.

DÚ PS 7. díl (nový pracovní sešit) str. 30 cv. 2 (pouze násobení).

PRV str. 51 celá.

JA Procvič slovíčka z lekce 4, 5, 6. Ve čtvrtek budeme psát desetiminutovku na tuto slovní zásobu.

V uč. str. 52 se seznam s příběhem. Procvičujeme nové fráze ( wash my hand, wash my face, brush my teeth, brush my hair- umýt ruce, umýt obličej, vyčistit zuby, vykartáčovat vlasy)

https://learningapps.org/display?v=pv78otgek21 (V tomto odkazu si můžeš procvičit frázi Can you see a ..? Yes, I can,...No, I can´t.) Dej pozor, zda obrázek odpovídá slovíčku, které je tam napsáno.

2-27 Happy House 1 Third Edition.mp3

PS str. 45 Ke splnění úkolu si musíš pustit poslech.

2-30 Happy House 1 Third Edition.mp3

 

Na příští týden si zopakuj počítání se závorkami a písemné sčítání a odčítání (pod sebou) bez přechodu přes desítku. Budeme psát desetiminutovky.

 

Pátek 23. 4.

PS str. 84 cv. 1, 2, 3

M Počítáme zpaměti str. 6 sloupec 22, str. 13 sloupec 49.

Do sešitu MAT vyřeš slovní úlohu podle zadání v tomto dokumentu: MAT 23.4..docx. Použij svůj list s nákupem. 

PRV PS str. 49, 50. Zopakuj si, co víš o jaru a o chování živočichů a rostlin na jaře. Příklady na násobení a dělení, které jsou v obrázcích, škrtni a nahraď je novými. Nové příklady si opiš z tohoto dokumentu: Prvouka str 49-50.docx

 

Čtvrtek 22. 4.

Použij tabulku a fix. Pokus se vymyslet a napsat název města, vesnice, pohoří, hory, řeky, jezera, přehrady nebo rybníku, název hradu či zámku a státu. Všímej si, kde se píšou velká písmena. Piš psacím písmem.

Uč. str. 81 cv. 1. Přečti si úvodní text a splň úkoly b, c, d, f.

Medvěd str. 26 cv. 3, str. 35 levý sloupec.

Písanka str. 21 dokončit (věty přepiš). Str. 22 (5 řádků).

M str. 13 cv. 2 použij jako pomůcku. Piš na tabuli pouze výsledky podle zadání: číslo o 5 menší než 20, číslo o 4 větší než 8, číslo o tři větší než 9, číslo o 2 menší než 18 apod. Nahlas tvoř příklady, výsledky zapisuj na tabulku.

PS str. 13 cv. 3, 5, 7. Při výpočtech používej rozklady čísel.

DÚ Počítáme zpaměti sloupec 20, 21.

Vypracuj další pracovní list k celoroční hře. Poznáváme okolní přírodu PL20.pdf

 

Středa 21. 4.

Zopakuj si, kde všude píšeme velká písmena. Potom si vyzkoušej v této aplikaci: https://learningapps.org/display?v=pyuhmg5dt21

Uč. str. 114 cv. 1. Doplň velká nebo malá písmena a cvičení přepiš do sešitu JČ pracovní.

Medvěd str. 26 cv. 2

DÚ Do JČ pracovní napiš popis osoby (aspoň 8 vět). Na čistý papír si nejdříve osobu nakresli a heslovitě si napiš jak vypadá, jaký/jaká je (např. modré oči, dlouhé hnědé vlasy, vysoký/malý, štíhlý/tlustý, milý/nepříjemný, pracovitý/líný, ...), potom tvoř věty podle hesel z obrázku.

M PS str. 13 cv. 2 (nezapomeň si vyzkoušet i ústně).

Cv. 4, 6. Při počítání dbej na správné rozkládání čísel.

VV S pomocí šablon, které jsi dostal ve škole, si vyrob čápa. Části z oranžové šablony si pouze vystřihni. Části z bílé šablony si nejprve vystřihni a potom je obkresli na čtvrtku. Ze čtvrtky opět vystřihni. Zde se můžeš podívat, jak má hotový výrobek vypadat: VV Čáp.docx

 

Úterý 20. 4.

Uč str. 65. Přečti si úvodní text. Zjisti, komu je dopis adresován a kdo je pisatelem.

Hledej v dopise, o kterých zvířatech se zde hovořilo? Které obrázky k nim patří? Pokus se vyřešit hádanky ve cvičení 2. Vezmi tabulku a fix a vytvoř vlastní hádanku.

DÚ Písanka str. 20 celá.

M PS str. 12 cv. 4 (Zopakuj si jednotky hmotnosti, délky, objemu). Cv.  5.

PS str. 13 cv. 1.

Procvičuj počítání čísel po jedné, po pěti, po deseti vzestupně a sestupně a piš na tabulku.

M (Geometrie) PS str. 11 cv. 2, 3 rýsuj do školního sešitu. Cv. 4 Procvičuj měření délky, pokus se také odhadovat.

Cv. 5 Měř strany geometrických útvarů a všímej si jejich vlastností. (čtverec-všechny strany stejně dlouhé, trojúhelník má tři strany a tři vrcholy, obdélník-dvě protilehlé strany jsou vždy stejně dlouhé).

PRV str. 47 celá.

Můžeš využít odkazu na aplikaci Learning Apps a procvičit si, co víš o třídění odpadu.

https://learningapps.org/display?v=p71njtozk21 (Třídění odpadu)

 

Pondělí 19. 4.

Do sešitu JČ pracovní zapiš slovní spojení. Poskládej, dvě slova, která spolu souvisí. (běžet, dotěrná, zářivé, první, pěkné, velké, rychle, moucha, hvězdy, sněženky, děvče, město)

Procvič také slova opačného významu (ANTONYMA neboli OPOZITA). Využij následujících odkazů:

https://learningapps.org/display?v=p1tmbek1n21

https://learningapps.org/display?v=ph8goqo6520

https://learningapps.org/display?v=pt3y4brc520

https://learningapps.org/display?v=pryn6ycpt20

https://learningapps.org/display?v=pd838nhfk21

Medvěd str. 25 pravý sloupec.

PS str. 67 celá.

M PS str. str. 12 cv. 1. Zapiš do školního sešitu, co si můžeš koupit, když máš 100 Kč. Kolik peněz ti zůstane? cv. 2 (použij jako pomůcku číselnou osu), cv. 3 Nezapomeň znázornit.

DÚ Počítáme zpaměti sloupec 16.

JA Procvič si slovní zásobu z minulých lekcí. Popros někoho, aby ti dával otázky What´s in red circle (green circle, pink circle, ...) What´s in the picture number 1, 2, 3...) Odpovídej pomocí věty It is a....

AJ procvičování slovíček.docx

Podívej se na kreslený příběh a poslechni si nahrávku. AJ Obrázky k poslechům.docx

2-25 Happy House 1 Third Edition.mp3 Pokus se přeložit, o čem příběh je. Našim úkolem je osvojit si frázi Can you see...? (Vidíš...?) Odpovídáme: Yes, I can (Ano, vidím.) nebo No I can´t (Ne, nevidím).

2-26 Happy House 1 Third Edition.mp3 Ukazuj si a odpovídej: Yes, I can... No, I can´t...

Máš li chuť, můžeš si to nacvičit v následující aplikaci. Dej pozor, jaké slovíčko je u obrázku napsáno.

https://learningapps.org/display?v=pv78otgek21

 

V týdnu od 6. dubna do 9. dubna si vytiskni tyto materiály:

Na středu 7. 4.: VV Farma část 1.PDF a VV Farma část 2.PDF. Pokud máte možnost, vytiskněte si rovnou na tvrdý papír (čtvrtku).  

Na čtvrtek 8. 4.: Poznáváme okolní přírodu PL19.pdf

Na středu na VV si dále připrav: 2 tvrdé papíry (čtvrtky) formátu A4, lepidlo, nůžky, barvy dle výběru (pastelky, fixy, ...)

 

Pátek 9. 4.

Uč. str. 63 cv. 1 Přepiš do sešitu jč pracovní. Přelož stránku na dva sloupce. Vlevo opiš slova z cvičení a vpravo připiš názvy mláďat.

PS str. 70 cv. 7

Písanka str. 18 (6 řádků) levý sloupec.

Medvěd str. 27 cv. 3, str. 25 levý sloupec

M PS str. 9 cv. 5, 6, 7 Připrav si školní sešit, napiš dnešní datum a přelož stránku na dva sloupce.

Otevři odkaz na Learning Apps, příklady vypočítej a zapisuj.

https://learningapps.org/display?v=piypj3g8n21 (Počítání do sta s přechodem přes desítku)

PRV str. 48

V pondělí s sebou přines do školy všechny pracovní listy, učebnice, sešity i pomůcky.

 

Čtvrtek 8. 4.

V uč. str. 62 cv. 4 tvoř za pomoci obrázků jednoduchá slovní spojení (slova s bě, pě, vě, mě), zapisuj do sešitu jč pracovní. Pošli foto.

PS str. 70 cv. 5. Cv. 6 za DÚ.

Písanka str. 17 dokonči.

Medvěd str. 23 pravý sloupec, str. 28 levý sloupec.

M str. 9 cv. 1, 4, 3 (cv. 2 je dobrovolné). Cvičení pište v tomto pořadí. Dnes se poprvé věnujeme písemnému sčítání s přechodem přes desítku. Desítku si drž na prstech a připisuj malou 1 nad čáru ve sloupci desítek.

Nový typ příkladů pravidelně procvičuj.

Zde máš odkaz na matematický úkol navíc.

https://learningapps.org/display?v=pj8s787y321 (Počítání se závorkami).

Pokus se samostatně vyřešit pracovní list Poznáváme přírodu (další část naší celoroční hry). Tentokrát pracovní list vyfoť, získáš známku.

 

Středa 7. 4.

Pracuj s kalendářem a piš na tabulku. Vyhledávej v něm jména, ve kterých se píše slabika dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

PS str. 69 cv. 2, 3.

Zahraj si s někým hru Město, jméno, zvíře, věc. Můžeš použít i obměnu (ze středeční projektové výuky).

Písanka str. 17 (6 řádků).

Medvěd str. 23 levý sloupec, str. 24 cv. 3.

Můžeš také vyzkoušet nové úkoly v Learning App.

https://learningapps.org/display?v=p7xhsbznj20 (Slabiky bě, pě, vě)

M str. 8 cv. 5, 4, 7, 8 (6.cvičení dobrovolné)

DÚ Počítáme zpaměti str. 3 sloupec 12, str. 4 sloupec 15.

VV Vyrob si svou vlastní farmu. Můžeš použít šablony, které byly zveřejněny v tomto týdnu k vytištění. Vše ostatní je na tobě. Tvoř dle vlastní fantazie. Pošli foto.

Máš chuť zkusit opět něco nového? Otevři následující odkazy. Pokud splníš, můžeš poslat foto obrazovky, získáš známku navíc.

https://learningapps.org/display?v=pi8w92imn21 (Večerníčky znělky)

https://learningapps.org/display?v=phtsav7aj21 (Večerníčky znělky 2. část)

 

Úterý 6. 4.

V uč. str. 61 se seznámíme se slabikami bě, pě, vě, mě. Pozor tyto slabiky se rozdílně vyslovují a píší.

Přečti si úvodní text, vyhledej slova s těmito slabikami. Vyhledej v textu názvy. Zjisti, co označují.

Procvičuj tvoření slov příbuzných, ve kterých se objeví tyto slabiky. Příklad: pěkný - pěkně. (slabý, hravý, slepý, tmavý, hloupý, šedivý, známý, nový, tupý).

Zde máš odkaz na procvičení slabik dě, tě, ně.

https://learningapps.org/display?v=pej4dtu4j21 (slabiky dě, tě, ně)

V PS str. 69 cv. 1 tvoř slova. Část tohoto cvičení, kterou nestihneš, dokonči za DÚ.

Písanka str. 16 dokonči. Tvoř věty. Všechna slova na obrázcích se rýmují!

Medvěd str. 27 cv. 2

Věnuj se 10 minut čtení.

M str. 8 cv. 1, 2. Pozor, začínáme odčítat s přechodem přes desítku. Vše si pečlivě rozkládej. (Při odčítání se poslední desítka vždy znázorňuje pomocí koleček)! Pokud se ti daří, můžeš si ještě zopakovat příklady ve 3. cvičení.

JA Nejprve si zopakuj slovní zásobu z minulé hodiny. Použij tento textový dokument: AJ Procvičování slovíček.docx. Přidáváme dvě nová slovíčka (a shower - sprcha, a bathroom - koupelna). Několikrát si je zkus napsat na tabulku.

Nyní si ověř v následujícím odkazu, že už slovní zásobu umíš.

https://learningapps.org/display?v=pnyd4xu0c21 (Bathtime)

PS str. 42 První cvičení vybarvi podle poslechu.

2-24 Happy House 1 Third Edition.mp3

Druhé cvičení splň podle pokynů, které jsou uvedeny v následujícím dokumentu Tento úkol vyfoť.

AJ Obrázkový diktát.docx

Pozor, některé věci musíš dokreslit, protože je ve cvičení nenajdeš!

 

Středa 31. 3.

Zde máš několik odkazů na aktivity, které jsme dnes společně plnili.

Úniková hra Jaro dělá pokusy: https://zsvelehrad-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/p_pospisil_zsvelehrad_cz/EaP6mbxcud9BhNikcWkqLDsBgJmHERoj2o2kz9ISs7D0tQ?e=rizsVw

Just dance (pojďme si zatančit):

https://www.youtube.com/watch?v=SlLFyNK5tyY (Vaca Vaca)

https://www.youtube.com/watch?v=QCKKGMfFa9c (Asereje)

https://www.youtube.com/watch?v=ZE46WnZ4Jno (Americano)

Jarní úkoly s Learning Apps:

https://learningapps.org/display?v=pp0igff4t21 (jarní křížovka)

https://learningapps.org/display?v=ph6yghdf520 (jarní puzzle, počítání do 20 s přechodem)

https://learningapps.org/display?v=psrksts3521 (písničky z pohádek - audio)

Výroba jarního přání: Návod na Konvičku.pdf

 

Na pondělí 29. března si vytiskni: AJ slovíčka 6 lekce.pdf

Na středu 31. března si vytiskni tyto materiály:

Hrajeme si se slovy.pdf

Jarní kvíz.pdf

Šablona A4 Konvička.pdf

Na VV si připrav tvrdý papír (čtvrtku) formát A3, lepidlo, nůžky, barvy dle vašeho výběru (pastelky, voskovky, vodovky, ...), barevné papíry (mohou být i kousky) a další dekoraci k dozdobení výrobku z papíru dle fantazie (mašličky, třpytky, kytičky, knoflíčky, nálepky, ...) 

Pokud nemáte doma tvrdý papír velikosti A3, nebo nemáte možnost tisku pracovních listů, ozvěte se, a my Vám vše rádi vydáme ve škole v pondělí nebo v úterý mezi 11:30 a 12:30.

Na tento den si připravte nějaký pohodlný zábavný kostým (může být i karnevalová maska).

Čeká vás spousta zábavy, pohybových a tvořivých činností.

 

Úterý 30. 3.

Připrav si diktátový sešit, popros rodiče, aby ti nadiktovali diktát z uč. str. 60 cv. 6 (prvních deset slovních spojení). Pošli fotku.

Medvěd str. 22 pravý sloupec, str. 32 cv. 3.

Písanka str. 16 (7 řádků).

PS str. 68 cv. 3 Za DÚ dopiš písanku str. 15.

M Splň variantu A nebo B (z pondělí), tak abys měl splněny obě části.

PRV str. 43

https://learningapps.org/user/rendik89 (třídění odpadu)

 A zde máš nějaké úkoly navíc. Doufám, že se pobavíš.

https://learningapps.org/18233856 (tajenka)

https://learningapps.org/display?v=p6dm27ut521 (velikonoční týden)

ttps://learningapps.org/display?v=p49oqg2dk21 (jarní kytičky)

 

Pondělí 29. 3.

UČ str. 59 cv. 4 (tvoř od uvedených slov slova příbuzná podle vzoru). Slova piš na tabulku.

PS str. 68 cv. 1, 2.

Písanka str. 15, 8 řádků

Medvěd str. 22 levý sloupec, str. 27 cv. 1

M Dnes jsme pracovali na dvě skupiny (A, B). Vyberte si A nebo B, v úterý 30. 3. splníte druhou variantu. 

Skupina A splnila toto: str. 7 cv. 4 (Pozor u písemného odčítání se ptáme otázkou např.  0 a kolik chybí do 7? Cv. 6 (pracuj s číselnou osou).

Počítáme zpaměti sloupec 11 a 14.

Skupina B splnila toto: Do sešitu Matematika vypracuj úlohy 1 a 2. Použij školní tabulku s nákupem.Nezapomeň vždy napsat příklad a odpověď.

Úloha 1: Jana si koupila ananas, česnek, hrušku a rajče. Kolik Kč stál její nákup?

Úloha 2: Od dědy jsi dostal 70 Kč. Bageta, ananas a hamburger jsou vyprodané. Co si můžeš koupit? A kolik ti zbyde peněz?

Za DÚ Počítáme zpaměti str. 5 sloupec 17, 18.

JA Začínáme 6. lekci - Bathtime (čas koupání)

Procvičujte s dětmi novou slovní zásobu AJ slovní zásoba 6. lekce.pdf

Ptejte se Where is ... ? (Kde je ... ?) Děti ukazují na obrázku z dokumentu výše a říkají It is ... (To je ...).

Do obrázkového slovníku nalep nová slovíčka (opět viz dokument výše) a procvič psaní, každé slovíčko dvakrát opiš.

 

Pátek 26. 3.

PS str. 66 cv. 3. Vymýšlej věty se slovy, které jsi vytvořil.

UČ str. 59 Přečti si úvodní text. Na tabulku vypiš všechna slova se slabikami dě, tě, ně. Všímej si, jak se tyto slabiky píšou (Viz rámeček PAMATUJ!).

Cv. 1 Ústně. Tvoř slova s dě, tě, ně. Vymýšlej další mláďata, kde se objeví slabiky dě, tě, ně.

https://learningapps.org/11424330 (Slabiky dě, tě, ně)

Písanka str. 14, dokonči stránku. Medvěd str. 21 cv. 3, str. 32 cv. 2.

A opět něco navíc.... 

https://learningapps.org/display?v=pw6f5uihj21 (Kostra lidského těla) 

Věnuj se pravidelně čtení knížky, kterou sis sám vybral. Nezapomeň, že po návratu do školy s knížkou seznámíš své spolužáky.

M str. 7 cv. 1 (Dbej na správné rozklady čísel. Tento úkol vyfoť.

Ve cvičení 2 porovnej čísla, zapiš příklad, kterým vypočítáš rozdíl. Výsledek zapiš do žlutého kolečka nad příkladem.

Cv. 3.

https://learningapps.org/display?v=p89eg6oi221 (Počítání do 100)

PRV 

Nejprve si zopakuj, co ses naučil v minulé hodině a vyzkoušej v odkaze další cvičení Learning Apps.

https://learningapps.org/8473878  (Pečení chleba)

Než se pustíš do dalšího cvičení na str. 42 (cv. 1), pusť si postupně následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Vly-N9cmRt4 (Výroba papíru)

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4446-brdo-a-sklo (Sklo pusť si část 4.30-6.30) nebo https://www.youtube.com/watch?v=0Gg0h5fk-dw

 

V týdnu od 22. března - 26. března si vytiskni tyto materiály:

Na pondělí 22. 3.: PL Druhy vět.pdf

Na čtvrtek 25. 3.: Poznáváme okolní přírodu PL18.pdf

Vyber si jeden ze dvou pracovních listů do jazyka anglického: Colours 1.docx, Colours 2.docx

Sudoku je dobrovolné, můžeš ho využívat při výuce kdykoli, kdy budeš čekat na ostatní.

sudoku.docx

Na VV na středu si připrav karton z krabice, nůžky pastelky, barvy nebo voskovky, černý fix.

V následujícím dokumentu se můžeš podívat, jaká práce nás čeká. Můžeš si také připravit šablony nebo si vyrobit svůj originální tvar ptáčka. Máš-li šikovného tatínka, můžeš ho požádat, aby ti ptáčka vyrobil ze dřeva.

ptáčci na zavěšení.docx

šablona ptáček 2.docx

 

 

Čtvrtek 25. 3.

V uč. str. 58 s cv. 2 přiřazuj slova protikladná. Na mazací tabulku si zapisuj čísla a písmena, která patří k sobě.Vyjde ti tajenka. DÚ PS str. 66 cv. 2.

Písanka str. 13 dokončit. Na str. 14 napiš 5 řádků.

Medvěd str. 14 pravý sloupec, str. 20 pravý sloupec.

Do diktátového sešitu napiš diktát. (medvěd str. 22 - prvních deset slovních spojení) Diktát vyfoť.

M str. 6, cv. 5, 6, 7, 8.

Vypracuj PL Poznáváme přírodu č. 18.

Zde máš nové odkazy na zajímavá cvičení.

https://learningapps.org/display?v=prxqq3ap520 (Stavby z krychlí). Představ si, že se na stavby z kostek díváš shora. Kolik je v každém komínku kostiček?

https://learningapps.org/8001801 (Jehličnaté a listnaté stromy)

https://learningapps.org/17502032 (Karneval)

https://learningapps.org/12770021 (Osmisměrka povolání)

https://learningapps.org/display?v=phpzvi0jc19 (Zvířata světa)

https://learningapps.org/display?v=psiiaq5xj19 (Osmisměrka sporty) Můžeš kliknout na nápovědu vedle osmisměrky. Objeví se ti obrázek, který ti napoví.

 

Středa 24. 3.

V uč. str. 57 si vyzkoušej cvičení 5. Věty tvoř ústně.

V PS str. 65 cv. 19, str. 66 cv. 1.

Písanka str. 13 (8 řádků).

Medvěd str. 18 cv. 3, str. 21 cv. 2.

M str. 6 cv. 2, 3. Procvičuj rozklady čísel. Za DÚ splň cvičení 4.

Milí druháci, těší mě, že se nám podařilo něco nového. Využívání aplikace Learning Apps se osvědčilo a je vidět, že vás i zaujalo.

Proto zde máte opět nové odkazy. Po jejich rozkliknutí si můžete zkoušet nové úkoly.

https://learningapps.org/display?v=pr65bt8a320 (Hudební výchova) Pokud úkol vyzkoušíš, popros někoho aby ti vyfotil obrazovku počítače. Jakmile spojíš dvojici, můžeš myší dvojice přesouvat, aby ti nepřekážely. Pokud spojíš chybně, dvojím kliknutím rámečky od sebe zase oddělíš. Pošli foto, získáš jedničku z HV.

https://learningapps.org/display?v=pvg67qwbk20 (Matematika)

A zde něco navíc... jen pro zájemce.

https://learningapps.org/display?v=p6nkpgogt19 (Státní symboly)

https://learningapps.org/display?v=p1d5dfakk20 (Colours, barvy)

https://learningapps.org/display?v=pabf491yc20 (Dělení hlásek JČ)

hhttps://learningapps.org/display?v=pz5g7kcct20 (HV Poznej písničky hrané na skleničky)

VV Vyrob ptáčka z kartonu, tvrdého papíru nebo ze dřeva. Barevně ho ozdob. Můžeš ho pověsit na provázek (a pověsit na větvičky ve váze) nebo nalepit na špejli (a zapíchnout do květináče). Svůj výrobek vyfoť. (Týká se dětí, které se nepřipojují k on-line výuce).

 

Úterý 23. 3.

PS str. 65 cv. 18 Nezapomeň doplnit dole pod cvičením informace z textu.

Do sešitu JČ pracovní napiš dnešní datum a vytvoř šest vět s uvedenými slovy (prach-práh, plod-plot, led-let). Tento úkol vyfoť.

Za DÚ vypracuj v medvědovi na str. 20 levý sloupec.

Máš-li chuť, vyzkoušej nové interaktivní cvičení v následujícím odkazu.

https://learningapps.org/display?v=pc8h5gyrj20 Zde si můžeš vyzkoušet křížovku s párovými souhláskami.

M Nejprve pracuj na tabulce. Rozkládej druhý sčítanec. Např. 8+4, 5+6, 3+9, 6+6, 9+4, 7+6.

V PS str. 6 vypočítej cv. 1, opět trénuj rozklady čísel.

str. 5 splň cvičení 2 - 5.

Opět můžeš vyzkoušet nový úkol. Je velmi jednoduchý...

https://learningapps.org/display?v=piszs9ad520

PRV Prohlédni si video v tomto odkazu.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1588-zemedelska-krajina-pestovani-a-zpracovani-obili

V následujícím videu si prohlédni první dvě minuty. Informace zde získané využiješ při plnění následujících úkolů.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1587-zemedelska-krajina-pestovani-a-zpracovani-obili-ii?vsrc=vyhledavani&vsrcid=zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A1+krajina

Vypracuj v PS str. 41 cv. 1, 2, 4.

 

Pondělí 22. 3.

Uč str. 55 cv. 4 procvič ústně.  PS str. 64 cv. 16, 17, pokus se pracovat samostatně. V druhé dnešní hodině JČ se pokus zvládnout pracovní list (Druhy vět). Nejprve si však připomeň, co víš o druzích vět. Toto učivo najdeš i v učebnici str. 11.

M str. 4 cv. 3, 4, 5. Využívej rozkladů čísel, dej pozor na počítání se závorkami. Pokud máš chuť, vyzkoušej si SUDOKU (najdeš zde variantu jednodušší a náročnější). Tento pracovní list můžeš používat v průběhu celého týdne.

JA Zopakuj si slovíčka z 5. lekce. Při vypracovávání úkolů můžeš použít jako oporu obrázkový slovníček. Do tří prázdných okýnek nakresli a napiš tři slovíčka, které sis z této lekce pamatoval. V prvním cvičení piš slovíčka pod obrázky. Ve druhém cvičení pracuj s poslechem. 2-16 Happy House 1 Third Edition.mp3

Na str. 41 použij samolepky z přílohy. Ustříhni si sloupec LEKCE 5 a nalep do správného obrázku.

Za DÚ si vyber jeden z pracovních listů (Colours) a vybarvi. Pošli fotku své práce.

 

V týdnu 15. - 19. března (po prázdninách) si prosím vytiskni tyto pracovní listy:

Na úterý 16. 3.: Počítání se závorkami.pdf

Na středu 17. 3.: Párové souhlásky procvičování.pdf

Na čtvrtek 18. 3.: Poznáváme okolní přírodu PL17.pdf

Na pátek 19. 3.: Doplň párové souhlásky Zvířata.pdf

Na VV na středu si připrav: bílý papír A4 a barevný zelený a žlutý papír. Pokud nemáš, nevadí, můžeš si nabarvit i bílý.

 

Pátek 19. 3.

PS str. 63 cv. 14.

UČ. str. 55 cv. 3 doplň a přepiš do sešitu JČ pracovní.

M str. 4 cv. 1, 2 Přemýšlej, co si děti za své peníze mohly koupit a kolik korun jim zůstalo? Procvičuj sčítání a odčítání do 20. (Procvičuj rozklady).

PRV  str. 40 cv. 1. Připrav si pracovní list Párové souzhlásky Zvířata. Nejprve doplňuj a zdůvodňuj. Modrou barvou pak zakroužkuj zvířata ze ZOO, červenou zvířata, která létají a zelenou ta, se kterými se můžeme setkat u nás. Některá zvířata můžeš zakroužkovat i více barvami.

písanka str. 12 (dopsat). Medvěd str. 18 cv. 2 a str. 19 levý sloupec.

Máš-li chuť vyzkoušet něco nového, otevři si tyto odkazy a ověř si, jak umíš anglická slovíčka (barvy, oblečení, čísla).

https://learningapps.org/display?v=p1d5dfakk20

https://learningapps.org/display?v=po50ygyyt20

https://learningapps.org/display?v=pvv9z7aqk20

 

Čtvrtek 18. 3.

JČ  Připrav si diktátový sešit. Popros někoho dospělého, aby ti diktoval. (houf vlaštovek, kamenitá pláž, dobrou chuť, rybářský prut, dlouhá procházka, sladký med, vrať láhev, mráz za okny, klubko vlny, vzorný hoch). Soustřeď se na zdůvodňování párových souhlásek. Pošli fotku.

DÚ PS str. 63 cv. 12

PS str. 64 cv. 15 (Použij ke spojování párových souhlásek pravítko).

máš-li chuť, zahraj si Město, jméno, zvíře věc. Můžeš zapojit celou rodinu.

Písanka str. 12 (8 řádků).

Medvěd str. 19 levý sloupec, str. 21 cv. 1.

M str. str. 3 cv. 4,6, 7 (Procvičuj rozklady čísel. Můžeš pracovat s číselnou osou).

Dnes si připrav pracovní list k celoroční hře. (Poznáváme okolní přírodu PL17.pdf) Čti pečlivě zadání. Pokus se samostatně vyřešit úkoly.

 

Středa 17. 3.

Dnes se soustřeď na zdůvodňování párových souhlásek ve jménech. Pokus se vyplnit pracovní list (Párové souhlásky- procvičování). Můžeš se pokusit vyhledat některá jména v kalendáři.

PS medvěd str. 14 (levý sloupec).

Písanka str. 11 dokonči.

PS str. 63 cv. 13.

Vezmi svou knížku a deset minut trénuj čtení.

M str. 3 cv. 3, 5 Za DÚ vypočítej v sešitu Počítáme zpaměti na 3. straně dva sloupce.

Do velkého sešitu G narýsuj libovolně dlouhé úsečky AB a KL. Dále narýsuj tři libovolné body, které neleží na úsečkách. Body pojmenuj. Pak narýsuj přímky a, b tak, aby měly společný jeden bod. Tento bod barevně zvýrazni. Rýsování vyfoť.

VV Zde máš námět na dnešní výtvarnou činnost. Fantazii se meze nekladou. Obrázek pak přines do školy.

Kuřátka v trávě.docx

 

Úterý 16. 3.

ČJ Dnes procvičujeme párové souhlásky ž, š. V učebnici str. 55 si vyzkoušej ústně cv. 1. Poté si připrav diktátový sešit a cv. 2 opiš. Svou práci vyfoť.

PS str. 62 cv. 10 je dobrovolné. Cv. 9 splň za domácí úkol.

M PS str. 2 cv. 6 (Nejprve vyzkoušej rozklady čísel na tabulce, poté dopiš výsledky).

Str. 2 cv. 7.

Str. 3 cv. 1 je dobrovolné.

Cv. 2 přepisuj do školního sešitu. Piš příklady pod sebe. (Postupuj zdola nahoru, nejprve jednotky a pak desítky. Pozor si dej zejm. u odčítání. Ptáme se Kolik chybí do..?).

Vypracuj pracovní list (Počítání se závorkami). Platí pravidlo: Nejprve vždy počítám závorku. Dílčí výsledky si zapisuj nad závorku. Při sčítání můžeš zaměňovat pořadí sčítanců. Při odčítání ne.

PRV str. 38 (Splň cv. 1, 3, 4) Zahraj si s někým ve dvojici pantomimu, hádej povolání. Poté si ve dvojici vystřídejte role.

 

Pondělí 15.3.

Uč. str. 54 cv. 4 přepiš do sesitu JČ pracovní.

Uč. str. 54 cv. 5 ústně. PAMATUJ! Ve slovech pomoz, jez, odpověz se vždy píše z.

Písanka str. 10 dokonči, str. 11 (3 řádky)

V Medvědovi procvičuj párové souhlásky str. 17 pravý sloupec, str. 18 cv. 1.

M PS str. 2 cv. 2, 3. Čísla si rozkládej na desítky a jednotky.

PS str. 2. cv. 4, 5. POZOR na nový zápis slovních úloh.

JA Procvičuj, ptej se a odpovídej! What´s that? (Co je to?) Is it a ...? (Je to ...?) It is a ... (To je ...).

PS str. 39, doplň čísla 1-8 podle poslechu 2-13 Happy House 1 Third Edition.mp3 Doplněnou stránku vyfoť a pošli, dostaneš známku.

 

Pátek 5. 3.

Uč. str. 54, cv. 1 si procvičte ústně. Cvičení 2 přepište do pracovního sešitu.

Písanka str. 10 (8 řádků)

PS str. 60 cv. 4 je dobrovolný úkol.

V Medvědovi procvičuj tvrdé a měkké slabiky (str. 13 levý sloupec) a párové souhlásky (str. 15 cv. 3).

M PS str. 1 cv. 6, 7, 8.

PRV Vypracuj cvičení na str. 37. Jedná se o opakování učiva o lidském těle, takže pracuj zcela samostatně. Stránku vyfoť a pošli, bude hodnocena známkou.

Pracovní list č. 16 - dokonči (uschovej, založíš si potom do své školní složky a nalepíš další razítko)

 

Čtvrtek 4. 3.

PS str. 61, cv. 7, 8

Popros rodiče, aby ti (do sešitu JČ - diktáty) nadiktovali diktát z uč. str. 53. cv. 5 (vynech poslední větu). Diktát vyfoť a pošli.

V Medvědovi na str. 16 vypracuj pravý sloupec, na str. 17 levý sloupec.

Písanka str. 9 dokonči.

Přečti si kousek ze své oblíbené knihy (aspoň 10 minut).

M PS6 str. 1, cv. 1 (vyfoť a pošli, získáš známku), cv. 2 (cvičení 4 je dobrovolné), cv. 5.

DÚ M PS6 str. 1, cv. 3.

Pracovní list č. 16 - vypracuj cv. 1, 2, 3. Na konci listu domaluj obrázek dle své fantazie.

 

Středa 3. 3.

Uč. str. 53 cv. 2 si vyzkoušej ústně. Cv. 3 přepiš do malého pracovního sešitu JČ.

Písanka str. 9 (8 řádků). Vybarvi pracovní list s kostkou, který sis měl vytisknout.

DÚ Uč. str. 53 cv. 4 přepiš do pracovního sešitu, vyfoť a pošli.

M str. 32 dokonči. Počítáme zpaměti str. 2 sloupeček 5, 6.

VV Z nejrůznějších letáků vystříhej obrázky různých potravin, nápojů apod. Na jednu stranu papíru A4 nalep potraviny, které jsou zdravé, jíme je pravidelně. Na druhou stranu nalep potraviny, které jsou naopak nevhodné a měli bychom je omezovat. Hotovou koláž vyfoť a pošli. Získáš známku.

 

Úterý 2. 3.

PS str 61 cv. 6

JČ učebnice - str. 53 žlutý rámeček s nápisem PAMATUJ. Cv. 1 zdůvodňuj ústně.

M str. 30 cv. 8, str. 32 cv. 1,2, 5 (cv. 3 a 4 je dobrovolné). DÚ Počítáme zpaměti str. 1 sloupec 3, 4. Vyfoť.

Geometrie str. 31, úkoly vypracuj samostatně. Zopakuj si, co víš, o bodech, přímkách , úsečkách. Tuto stranu vyfoť, je na známky.

PRV str. 36. Do potravní pyramidy napiš nebo nakresli obrázky. Které potraviny bychom měli jíst každý den a jsou zdraví prospěšné? (napiš dolů). Které potraviny bychom měli jíst výjimečně, nejsou pro nás důležité a měli bychom je omezit? (napiš nahoru).

 

Pondělí 1. 3.

Přečti si v učebnici na str. 52 dole cvičení 1, zdůvodňuj ústně, co slyšíš.

V medvědovi na str. 15 vypracuj cvičení 1 a 2. DÚ str. 13 pravý sloupec.

Do pracovního sešitu JČ (malý školní sešit) přepiš cvičení, které je připraveno v následujícím dokumentu.

Párové souhlásky P, B.docx

M str. 30 cv. 1, 6. 

Počítáme zpaměti str. 1, sloupec 1, 2.

JA PS str. 38, sčítej svíčky, které jsou na dortu a vedle dortu. Dopiš příklad. Do vedlejšího okénka dokresli správný počet svíček, zapiš výsledek číslem i slovem. Použij obrázkový slovník.  Popros rodiče, aby tvou práci vyfotili a poslali na WhatsApp nebo Messenger. Za splněný úkol získáš známku.

 

V týdnu od 1. 3. do 5. 3. budeš potřebovat:

Prosím, toto si vytiskni na středu 3. 3.

Vybarvi_parove_souhlasky.doc

Prosím, toto si vytiskni na čtvrtek 4. 3.

PL16 Lišejník.docx

Připrav si na středu 3. 3. na VV: bílý papír A4, různé letáky s potravinami, nůžky a lepidlo.

Připrav si na čtvrtek 4. 3. jakoukoli dětskou knihu. Budeš ji pravidelně číst po dobu distanční výuky (aspoň 10 minut denně). Po návratu do školy ji přineseš a seznámíš s ní své spolužáky.

 

 

Pátek 26. 2.

  PS str. str. 59, cv. 2.

Písanka str. 8 (dokončit stránku)

M str. Do školního sešitu si vymysli nákup. V peněžence máš 100 Kč. Zapiš, kolik korun nákup stojí, kolik korun ti zůstane.

 

Čtvrtek 25. 2.

JČ procvičujeme párové spouhlásky. UČ str. 52 cv. 1 ústně, cv. 2 přepiš do pracovního sešitu.

Písanka str. 8 (8 řádků).

M str. str. 29 celá.

HV pokus se samostatně splnit pracovní list, výsledek své práce pošli na WhatsApp nebo messenger.

Písemná práce HV.docx

 

Středa 24. 2.

VV budeš potřebovat výkres velikosti A3, barevné tuše(případně vodové barvy), brčko. V uvedeném odkazu se můžeš podívat, jaká práce nás čeká.

https://cz.pinterest.com/pin/3588874689762793/

 

Úterý 23. 2.

JČ Vyvozujeme nové učivo . Učíme se využívat slov příbuzných či používat různé tvary stejného slova při zdůvodňování párových souhlásek. V učebnici str. 50 najdete přehled párových souhlásek. DÚ str. 51 cv. 2 (opiš do sešitu).

M str. 25 cv. 3, str. 28 cv. 4, str. 29 cv. 1

Písanka str. 7 (napiš 8 řádků)

Čítanka str. 92 - 93 (Tajemství zdraví - přečti text, pokus se odpovědět na otázky).

 

Pátek 19. 2.

JČ PS str. 58, cv. 8

Medvěd str. 31 dokončit

Písanka str. 6 dokončit (poslední řádek není třeba)

M str. 27, cv. 4; zkus rozkládat číslo 100

PRV str. 34, cv. 3

 

Čtvrtek 18. 2.

JČ PS str. 58, cv. 7

Procvič psaní tvrdých a měkkých slabiky, i psaní velkých písmen (diktát).

M str. 24 (přečti si učivo o přímkách), str. 25 cv. 1.

Str. 27 cv. 1. Za DÚ str. 27 cv. 5,6

V rámci hudební výchovy a prvouky si můžeš vypracovat tento pracovní list.

Státní symboly ČR.docx

 

Středa 17. 2.

JČ pracovní sešit s medvědem, opakujeme tvrdé a měkké slabiky. Za DÚ na str. 31 levý sloupec (pozor- velká písmena).

M str. 24 Vysvětlili jsme si rozdíl mezi úsečkou a přímkou. Úsečka je rovná čára, která má krajní body. Označujeme velkými tiskacími písmeny. Přímka je nekonečná rovná čára. Mohou na ní být vyznačené body. Přímku značíme malým psacím písmenem.

Pokuste se v cv. 1 zjistit, kolik různých přímek může současně procházet jedním bodem.

Máš li chuť, vytvoř si v rámci VV podobný obrázek.

https://stranamasterov.ru/node/1169558

Zde máš odkaz, kde se můžeš podívat na postup. (Ptáci na jeřabině).

 

Úterý 16. 2.

JČ procvičování tvarů slov - do sešitu: vymysli 3 tvary slova list a utvoř věty.

PS str. 58, cv. 6

učebnice str. 49, cv. 8 ústně

M - PS str. 26, cv. 3 - 6; DÚ: str. 27, cv. 2

PÍSANKA str.5 dokončit

Čítanka str. 90 - 91, nacvič plynulé čtení. Dbej na správnou intonaci na konci vět.

Medvěd str. 30 - pravý sloupec

Dokončit pracovní list "Lýkovec"

 

Úterý 9. 2.

JČ Z učebnice str. 45 přepiš do sešitu pracovního první tři řádky ve cv. 5.

PS s medvědem str. 29 (celá), zopakuj si psaní velkých písmen. Doplňuj psacím písmem.

M str. 22 celá, cvičení 2 se pokus vypracovat zcela samostatně.

Dále do školního matematického sešitu opiš nákup č. 1 (vajíčka, brambory, paprika).  Nákup č. 2 (popcorn, džus, 2 zmrzliny). Připiš ceny podle tabulky, zapiš výpočet a nakresli, jakými mincemi nákup zaplatíš.

Písanka str. 3 celá.

Čítanka str. 82,83, nacvič plynulé čtení. Dbej na správnou intonaci na konci vět.

 

Pondělí 16.11.

JČ PS str.. 33

M str. 32

PRV str. 20 (Poproste rodiče, aby vám pomohli doplnit údaje, které neznáte).

PS do JA Na str. 29 nakreslete své oblíbené tričko. (My favourite T-shirt).

 

Pátek 13.11.

PS str. 31/cv. 13,14 Str. 32

Písanka str. 19 (Dokončit).

M str. 30 (Vyberte si buď cv. 3 nebo 4. Ve cvičení 2 stačí vypočítat tři sloupce).

PRV Dnes byste měli mít dokončený rodokmenový strom.Pošlete jeho fotku na WhatsApp nebo Messenger. V PS vypracujte str. 21.

 

Čtvrtek 12. 11.

JČ PS str. 30/cv. 8, 9 (cv. 10 vyzkoušejte ústně za DÚ)

PS str. 31/cv.12

M str. 28 (Ve cv. 2 vypočítejte pouze dva sloupce, pozor, sčítáme a odčítáme více čísel). Ve cv. 3 pouze první a druhý sloupec. Ve cv. 6 stačí první řádek. Vyberte si jednu ze dvou slovních úloh na této straně a vypočítejte jednu z nich.

Str. 29 Vysvětlete si rozdíl mezi geometrickými útvary v rovině a tělesy. Těleso je prostorový útvar, něco jako stavebnice. Rovinný útvar můžeme vystřihnout z papíru. Prohlédněte si rozdíl mezi rovinnými útvary a tělesy na obrázku. Zvolte si, jakou barvou budete vybarvovat. Můžete také spočítat kolik útvarů nebo těles je na obrázku nakresleno. Tělesa: (kvádr, krychle, koule, válec, kužel).

Písanka str. 19 (6 řádků)

Čítanka str. 13-14 Přečtěte text a pokuste se splnit pouze úkol 3,4 na str. 14.(Pracujte na volný papír).

 

Středa 11.11.

JČ PS str. 29

Do diktátového sešitu pište tato slovní spojení podle diktátu (pes Punťa, žába Agáta, teta Dana, papoušek Žoli, děda Pavel, myška Fanynka, na závěr napište své jméno i příjmení.

M str. 27

Písanka str. 18 Dokončete.

Poskládejte podle abecedy tato písmena (Q, K, Ř, V, N, U, D, CH) Pište na poznámkový papír.

VV Připravte si čistý papír vel. A4 a rozdělte na osm stejných dílů. Na každý díl namalujte jeden velký obrázek z nové slovní zásoby v JA (skirt, jumper, hat, T-shirt, shoe, two shoes, sock, two socks). Obrázek vybarvěte a uschovejte. Budeme používat v JA.

 

Úterý 10. 11.

JČ PS str. 28 Slova mají svůj význam. Co si pod jednotlivými slovy představujeme? Přemýšlejte.

Písanka str. 18 (6 řádků)

M str. 24, 26 Podívej se v kuchyni a zjisti pět věcí, které měříme v litrech, pět věcí, které měříme v kilogramech. Co všechno měříme v metrech? Vymysli.

Čítanka str. 10-11 Procvičujte hlasité čtení. Zkuste zodpovědět otázky uvedené dole pod textem.

 

Pondělí 9. 11.

PS str. 27/cv. 7

V učebnici str. 29-30 se seznamte se synonymy, slovy citově zabarvenými a zdrobnělinami.

PS str. 27/ cv.6 úvodní text přeskočte.

M str. 23

JA Do obrázkového slovníčku (modrý sešit) napište dalších 6 slovíček (školní potřeby).

Zopakujte si nová slovíčka ze 4. lekce Uč str. 30-31.

PS str. 27 Říkejte dětem pokyny: Colour two pink socks. Three green socks. Four yellow socks. Five orange socks. Six blue socks.

PRV str. 19 Rodokmenový strom ve cv. 2 najdete uprostřed pracovního sešitu. Můžete nalepit fotky nebo nakreslit. Tento úkol si rozvrhněte na celý týden. (Po dokončení pošlete fotku, získáte známku).

 

Pátek 6.11.

JČ Stále procvičujeme abecedu. Na poznámkový papír si napište 7 libovolných písmen a pokuste se je seřadit podle abecedy.

Do diktátového sešitu napište podle diktátu (učebnice str. 21/ cv. 2, pouze druhý a třetí řádek). Barevně zvýrazněte všechna velká písmena.

Dále se v učebnici seznamte s novým učivem na str. 27. Vysvětlete si, co jsou to slova nadřazená a slova podřazená. Prakticky si to vyzkoušejte, pokuste se vymyslet skupinu podřazených slov ke slovu ŽIVOČICH. Dále str. 27/cv. 2,3, str. 28/cv.4, které splňte pouze ústně.

Ve druhé hodině JČ si zopakujte, co jsou antonyma (slova opačného významu). Toto si procvičte v učebnici JČ na str. 28, cv. 5. Tvořte dvojice slov opačného významu.

Za domácí úkol si ústně připravte cvičení 7. Zkontrolujeme si ho následující hodinu.

M str. 22

Písanka str. 17 Dokončit.

PRV str. 18 Opakování učiva. Pokuste se pracovat samostatně, svým vlastním tempem. Ve cvičení 4. je více správných možností.

 

Čtvrtek 5. 11.

Čeština 2 str. 26 Zopakujte si, kde všude píšeme velké písmeno. Stále také opakujeme abecedu.

M str. 21

JA PS str. 25 (Pokud nemáte tuto stranu splněnou, najděte si uprostřed sešitu samolepky ke 3. lekci, ustřihněte je a zkuste přiradit a nalepit na správné místo).

Začínáme lekci č. 4. Učebnice str. 30-31. Seznamte se s novou slovní zásobou, která je uvedena pod obrázkem. Zkuste vyslovovat a ukazovat na přeskáčku.

Za pomoci někoho zkušenějšího si přečtěte tuto říkanku:

Where´s my T-shirt?

And where´s my skirt?

Where´s my shoe?

And where´s my hat?

Where´s my jumper?

Where´s my sock?

PS str. 26 Ukazujte na oblečení odpovídejte na otázku What´s this? a pojmenovávejte anglicky části oblečení. Zároveň si všímejte, jak jsou jednotlivé kusy oblečení ozdobeny. Bude se to hodit v následujícím cvičení. Domalujte to, co podle vás chybí.

Kdo ještě nemá napsána žádná slovíčka v modrém školním sešitu(nově založený obrázkový slovníček), napíše jednu stranu slovíček. Ke každému obrázku napište podle vzoru slovíčko vždy dvakrát, nezapomeňte na člen a nebo an). Pozor, v angličtině se slovíčka jinak vyslovují a jinak píší!

PRV str. 17

 

Středa  4. 11.

Věnujte pozornost procvičování abecedy. Zkoušejte řadit za sebe slova, písmena. Nejprve stačí seřadit pět slov. Postupně přidávejte. Pozor u slov, která začínají stejným písmenem. Využijte i možnosti zahrát si hry ze str. 17-19.

Čeština 2 str. 24 (dobrovolný úkol)

Čeština 2 str. 25

M str. 20

Písanka str. 17 (6 řádků)

PRV str. 16  Rozlišujeme několik druhů zeleniny, podle toho, jakou část z ní konzumujeme. Známe zeleninu listovou, kořenovou, cibulovou, plodovou, košťálovou- zde konzumujeme květenství, které se přemění v košťál).

Prohlédněte si podzimní  kvetoucí rostliny(cv. 3 str. 17), které mají výrazné barvy v odstínech růžové, fialové,oranžové, žluté. Jsou to barvy u podzimních květů typické. Projděte se po okolí a zkuste tyto květiny objevit  v zahrádkách.

 

Úterý 3.11.

Čeština 2 str. 21 Vynechej 6. cvičení. Do diktátového sešitu napiš do sloupce pod sebe vlastní jména osob

(Eva, Gustav, Tereza, Marek, Štěpán). Poté slova očísluj podle abecedy.

M str. 19 Ze cvičení 3 postačí 2 sloupce. Ve cvičení 4. splň jeden řádek.

Dále si připrav pravítko, tvrdou tužku a snaž se co nejpřesněji  spojovat čáry v síti teček podle návodu

na str. 25.

Písanka str. 16 Dokonči. Dále procvičuj abecedu. Na papír si napiš pět libovolných písmen abecedy. Pokus se je seřadit podle abecedy. Můžeš také vymýšlet slova na daná písmena.

Čeština 2 str. 25 cvičení 4,5.

Máš-li chuť, zahraj si s někým hry  z pracovního sešitu Čeština 2.

 

Pondělí 2. 11.

Čeština 2 str. 20 (Zopakuj si, kde všude píšeme velké písmeno- začátek věty, vlastní jména osob).

cv. 2 Stačí 2 věty.

cv. 3 Piš jména psacím písmem, pozor na velká písmena.

cv. 4

M str. 18 celá (ve cv. 4 stačí 3 sloupečky).

PRV Zopakuj si , které druhy jedlých, nejedlých a jedovatých hub znáš. Popiš stavbu těla houby. Než se pustíš do str. 15, připomeň si, že ovocné plody dělíme podle uložení semen na peckovice, malvice a bobule.

Peckovice- uvnitř je velká pecka, ve které je uloženo semeno. Pecku nejíme.(švestka, broskev,..)

Malvice- semena jsou volně uložená v jádřinci, jádřinec nejíme.(jablko, hruška)

Bobule- semena jsou volně uložená v dužnině, plod jíme i semeny. (rybíz, angrešt)

VV – v PS Čeština 2 vyhledej str. 17. 18 a rozstříhej kartičky. Zahraj si pexeso, kartičky ulož do obálky. Můžeš využít i str. 19 a zahrát si Člověče, nezlob se. Připrav si kostku a figurky.

 

Pátek 23. 10.

Čeština 2 Stále opakujeme abecedu a druhy vět-oznamovací, rozkazovací tázací, přací.

str. 15 cv. 11,12

str. 16 cv. 14 (vyberte si pouze dva rámečky), cv. 15

M str. 17 (Pozor, odčítáme s přechodem desítky). Ze slovních úloh si vybrerte pouze dvě. 

Písanka str. 16 (6 řádků)

Prvouka str. 14. Připomeňte si, co už víte o houbách (popište části houby a rozlišovací znaky jedovatých hub, zkuste si vzpomenout, které houby jedlé sbíráme a které houby jsou nejedlé nebo jedovaté).

 

Čtvrtek 22.10.

Čeština 2 Zopakujte si, jaké druhy vět rozlišujeme podle jejich obsahu a jaká znaménka na konci vět děláme.

Str. 13 cv. 6 Vyberte si pouze 4 obrázky a vymyslete krátké věty. 

Str. 14 cv. 7 Vybarvěte části vět, které k sobě patří stejnou barvou. Přepište pouze 2 věty.  Cvičení 8 pouze vybarvěte. Věty z cv. 9 opište do diktátového sešitu nebo na papír. Vypracujte samostatně.

Písanka str. 15 Dokončete.

Čeština 2 str. 15 cv. 10 Zkuste vyřešit bludiště.

Za DÚ vypracuj cvičení 11.

M str. 16. Pozor, odčítáte. Při znázorňování kolečka škrtejte. Ve cvičení 3 si vyberte buď zelené nebo žluté příklady a doplňte výsledky. (Můžete je rozlišit dvěma barvami na sudé a liché).

Str. 15 Učivo geometrie. Použijte pravítko. Pracujte řádně ostrouhanou tvrdou tužkou, dbejte na správné držení a pokuste se rýsovat co nejpřesněji.

 

Středa 21.10.

Čeština 2 str. 12. Probíráme nové učivo(druhy vět podle postoje mluvčího). Rozlišujeme větu oznamovací, rozkazovací tázací a přací. Sledujeme intonaci ve větě a to, co nám sděluje. Podle druhu vět se řídíme při psaní znaménka na konci věty. 

Str. 13 cv. 4,5

M str.  14 (4. cvičení není nutné vypracovávat na čas, stačí uvést, zda jste počítali s pomůckou či bez pomůcky. 

Písanka str. 15 (6 řádků)

VV Vzpomeňte na to, co víte z minulého roku o dodržování zásad zdravého životního stylu, přemýšlejte, co můžete udělat pro to, abyste byli odolní vůči různým nemocem. Svůj nápad můžete zpracovat jakoukoli formou na papír A4. Námětů je spousta. Obrázek uschovejte.

 

Úterý 20.10.

Čeština 2 str. 22,23

M str. 13

Čítanka s8,9.docx Máte-li možnost, vytiskněte si a přečtěte str. 8 z čítanky (trénujte hlasité čtení) a zkuste ústně odpovědět na úkol č. 1,2,3. Str. 9 je dobrovolná (pro zasmání). Pokud si text nemůžete vytisknout, použijte k nácviku hlasitého čtení svoji oblíbenou knížku.

Písanka str. 14 dokončete. 

 

Pondělí 19.10.

ČJ - Vyzkoušejte diktát písmen(které písmeno je v abecedě před Č, které je po W, atd. max. 10 písmen)

Čeština 2 str. 10/cv. 11, str. 11 celá. Procvičujte abecedu, můžete použít i pexeso s písmeny, pokud máte. Děti mohou řadit písmena, vymýšlet slova,...

M str. 12

PRV str. 12 dokončete, str. 13

Písanka str. 13 dokončete, str. 14 čtyři řádky.

 

 

Pátek 16.10.

Čeština 2 str. 9, str. 10. Probíráme nové učivo, nacvičte zpaměti abecedu, trénujte, které písmeno je před V, které je po N, apod. 

M str. 11 Nezapomeňte si příklady znázorňovat, zelené příklady vypočíteje, modře označte ty s lichými výsledky, červeně se sudými. Vyberte si buď cv. 4 nebo 5 a jedno z nich znázorněte, vypočítejte a utvořte odpověď. Ve cv. 6 stačí 3 libovolné sloupce.

Písanka str. 13 (8 řádků)

PRV str. 11 Připomeňte si, co už známe z minulého ročníku. Zelené rostliny jsou zdrojem kyslíku. Mezi zelené rostliny patří stromy listnané a jehličnaté. Prohlédni si jejich poznávací znaky, pozoruj tvar listu, plod, květ, kmen, vzrůst apod. Zopakuj si, které stromy řadíme mezi listnaté a jehličnaté. 

Str. 12, cv. 1

 

Čtvrtek  15. 10.

Čeština 2 str. 8  Proč mluvíme? Nechte děti samostatně uvažovat nad tím, že se mezi sebou musíme nějak dorozumívat. I zvířata se mezi sebou dorozumívají, ale mají jinou řeč než my, lidé. Naše řeč je mnohem vyspělejší, než řeč zvířat, tím se od nich odlišujeme. My žijeme v České republice, jsme Češi a dorozumíváme se česky (mluvíme češtinou). Můžeme se dorozumívat ústně nebo písemně. Vyjadřujeme se ve větách, ty se dělí na slova, slova se dělí na hlásky. Pokud hlásky píšeme, jsou to písmena.

Ve cv. 3 vypracujte a, b, c, e. Pozor u 4. cvičení,  jednotlivá slova nejdříve barevně zakroužkujte, pak opište věty do sešitu nebo na papír.

M str. 10 Využijte číselnou osu a ukazujte kde leží např. čísla 10, 13, 20,.. Pak odpovídejte na otázky. Které číslo je o jedna menší než10? Které číslo je o 2 menší než sedmnáct? Apod.

Na papír procvičujte rozklady čísel 13 a 12. Malujte si dvě nožičky, ke kterým doplníte čísla (např. 8 a 5 =13, 7 a 6= 13 atd.). Při rozkladu čísel používejte pomůcku s kolečky.

 

Středa 14.10.

PS Čeština 2, pečlivě si přečtěte text básně Polámal se mraveneček. Pokuste se sloky básně seřadit. Do prázdných okének vytvořte osnovu vyprávění (jednoduché, výstižné věty).

U cv. 2 si prohlédněte vzor dole pod cvičením. Úkol vypracujte samostatně do diktátového sešitu nebo na papír. Stačí 4 krátké věty. 

M str. 9, geometrické tvary, které máte naznačeny obtáhněte co nejpřesněji podle pravítka, poté tvary vybarvěte podle návodu. 

PRV str. 10

Písanka str. 12, 5 řádků

VV, využijte znalosti geometrických tvarů (kruh, obdélník, čtverec, trojúhelník). Na čistý list papíru vytvořte koláž z geometrických tvarů, které si vystřihnete z barevných papírů a nalepíte. Pokud nemáte barevné papíry, pokuste se obrázek narýsovat pomocí pravítka a vybarvěte. Výsledek své práce mi můžete vyfotit a poslat. 

 

Úterý 13. 10.

Čítanka str. 52, splňte úkol 2-4

Na str. 40 procvičujte hlasité čtení

PS Čeština 2 str. 6

M str. 8, u slovních úloh 1 a 2 nezapomeňte vyznačit první desítku

Písanka str. 11

 

Pondělí 12.10.

PS Čeština 2 - na str. 4 vypracujte cvičení 12,13, str. 5 celá

Písanka - dokončete str. 10

Do školního sešitu opište tato slova (chodit, letní, cesty, řady, šestý, tiskátko, dívat, sníh, studený, mladý), poté červeně podtrhněte slova s tvrdými slabikami a zeleně slova s měkkými slabikami. Pokud nemáte školní sešit, můžete vypracovat na papír. 

M str. 7 Příklady si pečlivě znázorňujte pomocí koleček. Můžete použít naši pomůcku nebo kreslit na papír. Ve cv. 4 pište výsledky. Ve cv. 6 si druhý sčítanec rozkládejte na to, co doplníme do první desítky a to, co je ve druhé desítce. 

Prvouka str. 9 celá (stranu 8 přeskočte)