ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VELEHRAD

Telefon 572 571 157
Emailinfo@zsvelehrad.cz
IČO: 46956735

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Aktuality > Výchovné poradenství, přijímací zkoušky na SŠ

Výchovné poradenství, přijímací zkoušky na SŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016 -17 – kopie.pdf

 

 

Tématický plán VP

Tematický plán  výchovného poradce

 

Školní rok 2016/2017

 

Oblasti působení výchovného poradce:

 

1.Kariérové poradenství

• poradenská pomoc žákům při volbě povolání

•zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, nástěnka)

• skupinové i individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídními učiteli

• spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení

• vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků

• spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

  

2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost

• vyhledávání a orientační šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně v součinnosti s dyslekt.asistentkou Mgr. Mikulincovou

• zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, především ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou

• zaměřit se především na práci:

                                            a) se žáky se specifickými poruchami učení ve spolupráci s Mgr.  Mikulincovou

                                            b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy ve spolupráci s p. ředitelem a metodikem prevence Mgr.  Kozákem

                                                  c) s talentovanými a nadanými žáky ve spolupráci s tř. učiteli, pedagogicko-psychologickou poradnou

 

3. Metodická činnost

      •metodická pomoc při  aplikaci podpůrných opatření v souvislosti s Vyhláškou č.27/2016 /Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných / ostatním pedagogickým pracovníkům

  • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči ve spolupráci s dysl. asistentkou  mgr.  Mikulincovou / v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů/

  • metodická pomoc při tvorbě a hodnocení PLPP, IVP

  

4. Informační činnost

    • zveřejňování důležitých informací výchovného poradce  pro rodiče  a žáky např. na webových stránkách školy , nástěnkách, prostřednictvím tř. učitelů

    • zveřejňování informací v souvislosti s Vyhláškou č.27/2016 na učitelském serveru /formuláře, související dokumentace.. /, průběžná aktualizace

    • informační činnost jednotlivým vyučujícím o školských poradenských pracovištích nápomocných při šetření klimatu ve třídě a  s následnými intervenčními programy v případě šikany.  

    •  

  Časový harmonogram práce VP 

   

Září

Shromažďování zpráv/doporučení ze školských poradenských zařízení

 Informace třídním učitelům

 Nástěnka VP a kariérového poradenství  v 9.tř.

Ve spolupráci s dysl. asistentkou pí.uč. Mikulincovou pomoc TU a ostatním vyučujícím při tvorbě Individuálních vzdělávacích plánů /dále jen IVP/ pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami /dále jen SVP/ a PLPP případně dle potřeb a požadavků jednotlivých učitelů pomoc s postupy při práci se znevýhodněnými žáky

Na základě doporučení Mgr. Blažkové z PPP zahájení přednáškové činnosti na škole v rámci projektu „Dobrá volba“ /společnost ABATOP, lektor Pavel Pakosta/ - ve spolupráci s metodikem prevence Mgr. Kozákem.

Říjen Listopad

Informace 9. třídám o talentových zkouškách na školy uměleckého směru

Návštěva Úřadu práce v UH – testování profesní orientace

 Seminář výchovných poradců

Příprava na  besedu zástupců středních škol s rodiči žáků 8. a 9. tříd

Informace žákům a rodičům 9. tř. o průběhu a změnách v přijímacím řízení pro šk. rok 2016/2017

Orientační pohovory s vycházejícími žáky

Beseda se zástupci středních škol a rodičů žáků 8. a 9.tříd 15.11.2016

 Průběžné informace rodičům o středních školách

 Informace rodičům o poradenských centrech a webových serverech zaměřených na volbu povolání

 Kontrola přihlášek na střední školy s uměleckým zaměřením

 Informace rodičům a žákům – dny otevřených dveří na SŠ

  Prosinec

 Upřesňování profesní orientace vycházejících žáků

Pohovory s nerozhodnými žáky a rodiči

Průběžná příprava žáků na přijímací řízení / formální hledisko/

Leden 

Vyplňování  přihlášek na střední školy /pomoc při vyplňování, kontrola formální správnosti, zajištění potvrzení ze strany školy/

Kontrola  plnění IVP integrovaných žáků a postupů při práci se  zohledňovanými žáky /dle potřeb a požadavků vyučujících/

Kontrola hodnocení IVP

 Únor 

Dohled na odesílání přihlášky ke studiu

Kontrola platnosti vyšetření ve spolupráci s dyslekt. asistentkou

Poučení žáků o zápisových lístcích a manipulaci s nimi 

Informace žáků 5. roč. a jejich rodičů o možnosti studia na 8-letém gymnáziu

Březen 

Dohled na odesílání přihlášek ke studiu

Kontrola platnosti vyšetření ve spolupráci s dyslekt. asistentkou

Poučení žáků o zápisových lístcích a manipulaci s nimi 

Rozdávání a evidence zápisových lístků

Informace žáků 5. roč. a jejich rodičů o možnosti studia na 8-letém gymnáziu

Duben

 Evidence přijatých žáků k dalšímu studiu

 Pomoc při odvolání nepřijatých žáků

Zprostředkování informací o volných místech pro vycházející žáky

Pomoc při umísťování /volná místa, 2.  kola přijímacího řízení…/

Květen

 Zhodnocení úspěšnosti žáků na přijímacích zkouškách

 Příprava zprávy pro ped.radu ohledně úspěšnosti našich žáků

Červen

 Hodnocení ročního plánu práce, zápis do Deníku VP

 

 PRŮBĚŽNĚ:

Informace žákům 9.roč ohledně dnů otevřených dveří, přijímacích zkoušek nanečisto, nových oborech na stř. školách v okolí, kritérií  pro přijetí na konkrétní střední školy. Zprostředkování nabídkových materiálů došlých na školu, získaných na odborných pracovištích /úřad práce, webové servery atd./ Návštěva vybraných perspektivních středních škol a firem v blízkém okolí dle momentální nabídky.

 

Konzultační hodiny:  středa 11.25-12.20

                                     pátek  11.25-12.20

Kontakt: samcova@zsvelehrad.cz, tel. 572 571 157

Vypracovala: Mgr. Eva Samcová

Informace k výchovnému poradenství

Informace k výchovnému poradci, dyslektickému asistentovi a školnímu metodikovi prevence.

Informace k výchovnému poradenství Výchovné poradenství.docx 16.79KB Stáhnout

 

Kalendář akcí

O největší Češku.
a) sv. Anežka Česká
  
 326
b) Božena Němcová
  
 239
c) Olga Havlová
  
 204
d) Madeleine Albrightová
  
 263
e) Blanka Matragi
  
 199
f) Milada Horáková
  
 184