Základní škola Velehrad

Fulltextové vyhledávání

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor
Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna

Školní jídelna

Od 1. 2. 2019 se zvyšuje cena stravného a to:

MŠ strávníci do 6 let

přesnídávka            10,- Kč

oběd                        22,- Kč

svačina                    10,- Kč

 

MŠ strávníci 7 let

přesnídávka             10,- Kč

oběd                         24,- Kč

svačina                    10,- Kč 

 

strávníci 7 - 10 let        24,- Kč

             11 - 14 let       26,- Kč

              15 a více       27,- Kč

cizí strávník                 62,- Kč

 

 

                            VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a pracovníky zákl. školy, děti mateřské školy a pracovníky mat. školy,lesní mateřskou školu, dále pro cizí strávníky do jídlonosičů, které je určeno k přímé spotřebě bez skladování. Pro děti mateřské školy jsou určeny přesnídávky, obědy, svačiny a pitný režim. Pro žáky základní školy - oběd a je zajištěn pitný režim během dne. Pro Lesní mateřskou školu Clavicula Modrá připravujeme oběd   a odpolední svačinu.

Obědy jsou připravovány dle norem pro školní stravování.
Cena obědu  se určuje dle věkové skupiny:

Ceny platné od 1. 3. 2016

MŠ strávníci do 6 let

přesnídávka 8,- Kč
oběd 19,- Kč
svačina 8,- Kč

strávníci 7 let

přesnídávka 8,- Kč
oběd  21,- Kč
svačinka 8,- Kč


strávníci 7-10 let oběd 21,- Kč
strávníci 11-14 let oběd 23,- Kč
strávníci 15 a více let oběd

24,- Kč

cizí strávníci oběd

57,- Kč

 

 

Ceny platné od 1.1.2019

Lesní mateřská škola Modrá - děti do 6 let

oběd                                     24,- Kč

svačina                                 10,- Kč

 

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku /1.9.-31.8./ , ve kterém dosahují věku.

 Výživové normy pro školní stravování - příloha č. 1. k Vyhlášce č.107/2005 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Výživové normy pro školní stravovaní

Průměrná měsíční spotreba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, uvedeno v hodnotách "jak nakoupeno".

  Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den
hlavní a doplňková jídla Maso Ryby Mléko tekuté Mléčné výr. Tuky volné Cukr volný Zelenina celkem Ovoce celkem Brambory Luštěniny
3-6 r. přesnídávka,oběd,svačina 55 10 300 31 17 20 110 110 90 10
7-10 r. oběd 64 10 55 19 12 13 85 65 140 10
11-14 r. oběd 70 10 70 17 15 16 90 80 160 10
15-18 r. oběd 75 10 100 9 17 16 100 90 170 10
celodenní stravování
3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15
7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30
11-14 r. 159 30 300 85 36 65 215 210 350 30
15-18 r. 163 20 300 85 35 50 250 240 300 20
Druh a množství vybraných druhů potravin v g na strávníka a den pro laktoovovegetariánskou výživu
  Vejce Mléko tekuté Mléčné výr. Tuky volné Cukr volný Zelenina celkem Ovoce celkem Brambory Luštěniny
3-6 r. přesnídávka,oběd,svačina 15 350 75 12 20 130 115 90 20
7-10 r. oběd 15 250 45 12 12 92 70 140 15  
11-14 r. oběd 15 250 45 12 15 104 80 160 15  
15-18 r. oběd 15 250 45 12 13 114 90 160 15  
15-18 r. celodenní stravování 25 400 210 35 40 370 290 250 30  

1. Průměrná spotřeba potravin je vypočtena ze základního sortimentu potravin tak, aby bylo zajištěno dosažení příslušných výživových norem. Je uvedena v hodnotách "jak nakoupeno" a je do ní proto zahrnut i přirozený odpad čištěním a dalším zpracováním. Z celkové denní výživové dávky se počítá v průměru 18% na snídani, 15% na přesnídávku, 35% na oběd, 10% na odpolední svačinu a 22% na večeři.

2. Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí + - 25 % s výjimkou tuků a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí přibližně 1 : 1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného původu.

3. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Při propočtu průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobí koeficientem 1,42. U sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg).

4. Součástí jídel je vždy nápoj a k dosažení žádoucích hodnot vitamínu C je nutno zařazovat do jídelníčku nápoje, kompoty a zeleninové saláty s přídavkem vitamínu C.

5. Laktoovovegetariánskou výživu lze uplatnit v případě, že s tím souhlasí všichni zákonní zástupci nezletilých strávníků nebo zletilí strávníci, nebo u provozovatelů stravovacích služeb, kde lze uplatnit podávání jídel na výběr. Průměrnou spotřebu potravin lze doplnit drůbežím a rybím masem.

7. Souhlasí-li zákonný zástupce strávníka nebo zletilý strávník, lze strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec zvýšit celkovou denní výživovou dávku s přihlédnutím k charakteru tělesné činnosti až o 30 %. Další zvýšení je možné pouze na doporučení lékaře.


 
Finanční limity na nákup potravin dle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb:

 Příloha č. 2 k vyhlášce č.107/2005Sb.

Strávníci do 6 let

přesnídávka

6,00 -   9,00 Kč

 

oběd    

14,00 - 25,00 Kč

 

svačina

6,00 -   9,00 Kč

 

 

 

Strávníci 7 - 10 let

přesnídávka

7,00 - 12,00 Kč

 

oběd

16,00 - 32,00 Kč

 

svačina

6,00 - 10,00 Kč

 

 

 

Strávníci 11 - 14 let

přesnídávka

7,00 - 12,00 Kč

 

oběd

19,00 - 34,00 Kč

 

svačina

7,00 - 11,00 Kč

 

 

 

Strávníci 15 a více let

přesnídávka

7,00 - 12,00 Kč

 

oběd

20,00 - 37,00 Kč

 

svačina

7,00 - 11,00 Kč

 

Doba výdeje  žáci ZŠ ,zaměstnanci ZŠ 11.25 hod – 13.30 hod.
Cizí strávníci stravující se ve ŠJ 11.30 hod -  12.15 hod
Doba výdeje pro cizí  (do jídlo-nosičů) 11.00 hod  - 11.30 hod.

 

 Přihlášky a odhlášky stravy se provádějí  nejpozději  den dopředu od 7.30-12 hod.

 Ve vyjmečných případech (při nemoci  žáka) lze odhlásit v den nemoci nejpozději do 7.40 hod.

  • osobně u vedoucí školní jídelny nebo tel.: 571 891 057 (školní kuchyň), mobil: 720 258 876 (školní mobil)
  • mailem na adrese:   kuchyn@zsvelehrad.cz

 Provoz ve školní jídelně:

  1. Pitný režim od 8.25 - 8.35 hod., 9.20 - 9.40 hod., 10.25 - 10.35 hod
  2. Žáci přicházejí do jídelny halou za dozoru vyučujícího, který předá žáky učiteli konajícímu dozor v jídelně.
  3. Strávníci v jídelně dodržují pravidla stolování a slušného chování.
  4. Jídlo je vydáno po identifikaci strávníka.
  5. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících žáků. Dojde-li k znečištění podlahy, zabezpečí úklid, aby nedošlo k úrazu.
  6. Dojde-li k opaření strávníků, ohlásí dozírající učitel úraz vedoucí školní jídelny, která mu poskytne  první pomoc a provede zápis v knize úrazů u asistentky školy
  7. Problémy nebo připomínky k pokrmům strávníci hlásí vedoucí školní jídelny.

Způsob platby:

1. hotově – platí se předem, nejpozději do 5. dne v měsíci. Strava odhlášena po uhrazení stravného je odpočítána v následujícím měsíci. 

Platba stravy v době 7.30 – 12.30 hod.

2. inkasem z účtu u peněžního ústavu -provádí se následující měsíc za skutečně odebrané obědy k 15. v měsíci. V případě, že platba nebude uskutečněna, bude strávník upozorněn na nedoplatek, který je povinen ihned uhradit, jinak mu budou obědy odhlášeny.

Tiskopis pro zřízení povolení inkasa v oddíle ostatní - ke stažení

3.srážkou ze mzdy - zaměstnanci základní školy

Nebude-li strava uhrazena v daném termínu, obědy žáka budou následující měsíc odhlášeny.                                 

Žáci mají nárok na dotovaný oběd pouze pokud jsou ve škole a zde ho také sní. V případě nemoci je rodič povinen žáka z obědu ohlásit.Pokud tak rodič  neučiní, bude povinen uhradit plnou cenu obědů, tj. cena potravin (21,- Kč, 23 Kč nebo 24 Kč), mzdové a ostatní  náklady 24 Kč a režijní náklady 1 Kč, par.4,odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb. ve znění 107/2008 Sb.o školním stravování.             

První den nemoci lze stravu vydat do jídlo-nosičů. Jídlo je určeno k přímé spotřebě bez skladování.

INFORMOVÁNÍ O ALERGENECH VE STRAVOVACÍCH PROVOZECH

Od 13.12.2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 1169/2011 ze dne 25.října 2011 článek 21, ČR -  Vyhláška 113/2005 Sb. o poskytování informací o potravinách  spotřebitelům. Toto nařízení přináší stravovacím provozům povinnost  informovat zákazníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů) ve školní jídelně.

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až anafylaktickému šoku.

Alergeny se rozumí potraviny uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011.

Seznam viz níže.

 EU specifikovalo 14  hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Školní stravování zajišťuje stravování dětí a žáků podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků.

Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech budou uvedeny přímo v jídelním lístku

pod čísly. Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici u vedoucí jídelny.

Na základě osobního vyžádání budou informace o alergenech nabízených v pokrmech (nápojích) sděleny písemně.

alergeny

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4